การรับรู้คุณภาพการบริการ: ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • ฉัตรชัย อินทสังข์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ศศิฉาย พิมพ์พรรค์ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อภิ คำเพราะ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
Keywords: คุณภาพการบริการ, ความตั้งใจซื้อ, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, service quality, purchase intention, E-commerce

Abstract

         This qualitative research is aim to study the effect of perceived services qualities on purchase intention of E-commerce customers. The 16 customer were used from E-commerce in Nakhon Ratchasima which was classified into two groups: seven working and nine student. Focus group and data triangulation was used in data collection and analysis techniques for the reliability of the result. The result of this research indicated that service quality influence to purchase intention of E-commerce products. This research will help deepen understanding of customers’ behavior on purchase intention of E-commerce products and entrepreneur that can applied for real response of customer in the future.

 

บทคัดย่อ

         การศึกษาวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยทำงาน 7 คน และกลุ่มนักศึกษา 9 คน รวมจำนวน 16 คน ในจังหวัดนครราชสีมา การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group) มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangulation) เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ผลการวิจัย พบว่าคุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยนี้จะช่วยหยั่งลึกทำให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-06
Section
Research article