แนวทางการจัดการอัตลักษณ์โฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

ระชานนท์ ทวีผล

Abstract

         This study aims to investigate  1) analysis the highlight of the Thai homestay and 2) the guidelines to create an identity of Thai homestay, case study: Phetchaburi Province and Prachaupkhirhan Province. This study was qualitative research that using a case study approach, collecting information from in-depth interview from 12 main informants who are homestay entrepreneurs. The finding found that location based on geography including the architecture of the building structure is a highlight of the Thai homestay. It leads to promote identity of homestay that requires homestay elements both inside and outside the organization include: 1) activities to promote learning, 2) the revenue and cost management, 3) human resource management, 4) in determining the target market and public relations, 5) the management of relations with the local community.


 


บทคัดย่อ


         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การวิเคราะห์จุดเด่นของโฮมสเตย์ไทย และ 2) แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการศึกษากรณีเฉพาะ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์จำนวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า ทำเลที่ตั้งตามหลักภูมิศาสตร์รวมทั้งสถาปัตยกรรมผ่านโครงสร้างอาคารที่พักเป็นจุดเด่นของโฮมสเตย์ไทย ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการจัดการอัตลักษณ์โฮมสเตย์ที่ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ 1) ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  2) ด้านการบริหารต้นทุนและรายได้ 3) ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 4) การกำหนดตลาดเป้าหมายและการประชาสัมพันธ์ 5) ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย