ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย

  • กันนิกา พลเหลือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • สมาน นาวาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหาดคาภีร์ จังหวัดเลย
Keywords: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน, principal, transformation, leadership, team, effectiveness of school

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความมีประสิทธิผลของทีม ในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย จำนวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำสาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการสร้างเงื่อนไขให้ครูก้าวหน้าทางความรู้และทักษะวิชาชีพ

2. ความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผลการปฏิบัติงานของทีม รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมการธารงความเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านเจตคติของสมาชิกทีม

3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = 0.657) กับความ มีประสิทธิผลของทีมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ มีประสิทธิผลของทีม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

The Relationship between Principal’s Transformational Leadership and Team Effectiveness of Schools under the Local Organization Administration in Loei Province

This research aimed to : 1) explore the principal’s transformational leadership of schools under the local organization administration in Loei province, 2) investigate the team effectiveness of the schools, and 3) find out the relationship between the principal’s transformational leadership and the team effectiveness of the schools. The research sample consisted of 151 principals and teachers drawn from the schools. A rating scale questionnaire was applied for data collection which earned data were analyzed to obtain percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.

The finding were showed as follows :

1. The total aspect of the principal’s transformational leadership of the schools was found at a high level. By item found that the problem solving was the highest mean, then followed by the leadership for learning organization whilst the conditioning for teacher’s professional knowledge and skill development was found at the lowest mean.

2. The team effectiveness of the schools in total aspect was found at a high level. The findings found that the team performance was the highest mean, and followed by the behavior of teamwork maintenance whilst the aspect of team member’s attitude was the lowest mean.

3. The principal’s transformational leadership was positively associated with the team effectiveness of the schools with the statistical significance at .01 level. However, it was found that all aspects of the transformational leadership were positively with the team effectiveness of the schools with the statistical significance at .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.