Published: 2015-04-18

การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย

เกรียงไกร ธุระพันธ์, กฤตติกา แสนโภชน์, อนุชา นิลประพันธ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

13-22