ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Keywords: การเลือกเรียนสาขาวิชา, ระดับปริญญาตรี, choose learning program, bachelor’s degree level

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีการศึกษา 2554 จำนวน 678 คน โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่านักศึกษาได้ให้ความสำคัญปัจจัยทั้ง 5 ด้าน โดยมีด้านคุณลักษณะของสาขาวิชาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ ด้านการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและมีด้านค่าใช้จ่ายเป็นลำดับสุดท้าย ในส่วนผลการวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ด้านคุณลักษณะของสาขาวิชา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กับตัวแปรอาชีพของบิดา/มารดา/ผู้อุปการะ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของสาขาวิชา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจเลือกเรียน กับตัวแปรสาขาวิชาที่เลือกเรียน มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Factors Influencing on Choosing Studying Programs in Bachelor’s Degree Level in the Faculty of Management Science, Loei Rajabhat University.

The purposes of this research were to study factors influencing on choosing studying programs in bachelor’s degree level, the faculty of management science, Loei Rajabhat University. The samples used in this study were 678 undergraduate first year full time students studying in the faculty of management sciences, Loei Rajabhat University by purposive sampling method. Instrument used to collect data were questionnaires and the statistical data analysis included percentage, mean, standard deviation, and analysis of variance ANOVA.

From the study, the results showed that factors affecting the selection of courses of student in faculty of management sciences, Loei Rajabhat University was at a high level. Moreover, it was found that the students placed importance on the five factors that were the features of the program, public relations, locations, the influence of the study, and expenses respectively.

According to the results, it was found that the differences between the features of the program, expenses, public relations and variable occupation of parents or guardians were statistically significant at the .05 level. In addition, the aforementioned five factors and variable files of study were interrelated statistically significant at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.