ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • นิกร น้อยพรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Keywords: ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์, a cost function for undergraduate students, economics

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อหาฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) ประมาณต้นทุนการผลิตบัณฑิต ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 3) หาปริมาณบัณฑิตและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร ศึกษาจากเอกสาร โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ ที่แต่ละคณะ/โปรแกรมวิชา เปิดให้บริการการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่จะศึกษา ข้อมูลด้านงบประมาณของบุคลากร งบดำเนินการ งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ๆ คิดจากงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 โดยใช้ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการศึกษา โดยการวิเคราะห์โดย OLS (Ordinary Least Square) ซึ่งใช้ข้อมูลแบบ Panel data ของชุดข้อมูล และข้อมูลแผนการเรียนในแต่ละหลักสูตร โดยใช้แบบจาลองต้นทุนของหน่วยบริการตามแบบ Cobb-Douglas 1) มหาวิทยาลัยสามารถจะลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้โดยเพิ่มจานวนนักศึกษา 2) แสดงถึงยังมีการใช้ทรัพยากรไม่เต็มที่

ค่าใช้จ่ายต่อหัว พบว่ามีต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต เป็นเงินจานวนเท่ากับ 26,429 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการประมาณค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจะพบว่ามีความแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 3.4827หลักสูตรพบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหัวสูงสุด คือมีต้นทุนต่อหัวเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 34,542 บาท รองลงมาคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมีต้นทุนต่อหัวเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 33,750 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ การประมาณค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจะพบว่ามีความแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 5.2528 และ 2.4842 ตามลำดับ ประมาณการสมการต้นทุนโดยใช้แบบจาลอง flexible functional form พบว่าต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อขนาดใหญ่ขึ้น unit cost ระดับปานกลางระหว่าง 21,500-35,500 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยควรจะรับนักศึกษาระหว่าง 12,000-14,000 คน น่าจะเหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร

 

A cost function for undergraduate students in Loei Rajabhat University

This study focused on the purposes as following ; 1) finding the cost function of the undergraduate students in each curriculum of Loei Rajabhat University, 2) estimating undergraduate students cost in the future, and 3) finding the number of students and the proper fees by documentary study. Basically, the information was obtained from the Plan and Policy Department which focused on the students’ registrations in each subjects, the personnel budget and other relevant budgets between 2007-2011.

The OLS (Ordinary Least Square) was analyzed by using the Panel Data, cost, study structure information of the students in each curriculum as well as the functional form of Cobb-Douglas. The result revealed that 1) the decreasing unit cost of the university decreased by increasing the number of students, and 2) the resource capacity was not properly used.

Unit cost average per person revealed 26,429 Baht for producing students. There was 3.48 percentage proximately differences. However, the Science Curriculum was the most costing, the Liberal Art and the Business Administration Curriculum were less than the first one just only 5.25 and 2.48, respectively. The flexible functional form was found that the average unit cost per person was between 21,500-35,500 Baht approximately. Therefore, the university should enroll the number of students between 12,000-14,000 for reducing the high unit cost per person which might be appropriateness and worthwhileness for resources usage.

Downloads

Download data is not yet available.