ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทย ของผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ

  • จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • บุญเสริม บุญเจริญผล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Keywords: บริการทางการแพทย์, ผู้ป่วยชาวต่างชาติ, ความภักดีของลูกค้า, แรงจูงใจลูกค้า, medical service, foreign patients, customer loyalty, customer attraction

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแยกประเภทและ เป็นสัดส่วน ผู้รับบริการชาวต่างชาติ 400 ราย จากโรงพยาบาลเอกชน 10 แห่ง ให้เป็นตัวแทนของประชากร สถิติใช้ในการวิเคราะห์คือ แบบจำลองโพรบิท (Probit Model) ซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของชาวต่างชาติในการใช้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการชาวต่างชาติ ให้ความสำคัญสูงในเรื่องการบริการดูแลเอาใจใส่และความมีน้ำใจของโรงพยาบาลเอกชนไทย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการที่มีนโยบายบริการชาว ต่างชาติทั้งที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วและที่อยู่ในตลาดต่างประเทศ ควรเน้นกลยุทธ์ในด้านการบริการดูแลเอาใจใส่อันเป็นกลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบเหนือประเทศคู่แข่งขันสาคัญในภูมิภาคอาเซียน

 

Factors Attracting Foreign Patients to Medical Service in Thai Private Hospitals

The objective of the research was to study factors affecting medical service demand of foreign customers in Thai private hospitals. The participants of this study were 400 foreign patients of 10 private hospitals using Proportional Stratified Random Sampling. The data were obtained from the questionnaire and the statistics used for the analysis was Probit Model, which could analyze factors affecting the demand of foreign patients for medical service in Thai private hospitals. It was found that foreign customers focused on staff’s hospitality and kindness of Thai private hospitals at 0.01 level of significance. This study revealed some recommendations to the hospitals, whose policy was to provide services to local and distant foreigners, that they should focus on their hospitality which was the strategy that can be advantage over other countries in ASEAN.

Downloads

Download data is not yet available.