The Use of Theme-based Instruction to Reduce Writing Apprehension for Thai Undergraduate Students

Main Article Content

Paweenakarn Phonhan
Pilanut Phusawisot

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางความสามารถทางการเขียนของผู้เรียนไทยระดับอุดมศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเมื่อได้เรียนด้วยการสอนแบบหัวเรื่อง และเปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเขียนของผู้เรียน
ไทยก่อนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบหัวเรื่อง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำนวน 23 คน ที่ลงเรียนรายวิชาการเขียนเรียงความแบบเล่าเรื่องและพรรณนาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน, แบบวัดความวิตกกังวลในการเขียนของ Daly
and Miller (1975), การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง, และแบบบันทึกรายงานของกลุ่มตัวอย่าง. สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าร้อยละและ t-test ซึ่งถูกคำนวณโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article