สมรรถนะของบุคลากรสายผู้สอน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Competency of Staff in Human Resource Management Program in Rajabhat University to Support The Asean Community

Main Article Content

วลัยพร สุขปลั่ง Walaiporn Sookplung

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของผู้สอน และประการที่สอง เพื่อศึกษาสมรรถนะทั่วไป
ของบุคลากรสายผู้สอนเพื่อชุมชน ASEANดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 2) บุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 44) ผู้ประกอบการ และ 5)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์รวม 47 ท่าน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม
ATLASti 5.0 ผลการวิจัยพบว่า
1.สมรรถนะหลักของผู้สอนประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) การสื่อสาร 3) การทำงานเป็นทีม 4) จริยธรรม
และ 5) การมุ่งบริการ
2.สมรรถนะทั่วไปของบุคลากรสายผู้สอนเพื่อชุมชน ASEAN ประกอบด้วย 1) ความรู้และเชี่ยวชาญด้าน HR 2) การวางแผน
3) การประเมิน 4) การคิดวิเคราะห์ และ 5) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article