การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษารอบสอง : กรณีโรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Education Quality Development in School According to the 2nd Education Reform Project at Sriratwittay

Main Article Content

ศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์ Suphalak Phophayak
ศักดิ์พงศ์ หอมหวน Sakpong Homhuan
สมบัติ ฤทธิเดช Sombat Ritthidet

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 28 ประการทีส่ อง เพือ่ ศกึ ษาแนวทางในการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของโรงเรยี นศรรี ตั น
วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และประการที่สาม เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จำนวน 696 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม นำข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอ
ข้อมูลโดยการเขียนบรรยายแบบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article