การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ Human Capital Development of Sub-district Administrative Organizations under the Roi-Kaen-Sara-Sin Provincial Cluster.

Main Article Content

เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา Sauwaluck Nikornpittya
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร Saowalak Kosonkittiumporn
วัชรินทร์ สุทธิศัย Watcharin Suttisai
สมเจตน์ ภูศรี Somjate Poosri

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อสร้างรูป
แบบการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จำนวน 224 คน ได้มาจากการสุ่มตามระดับชั้น (Stratified random
sampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์สมการ
เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม ลิสเรล (Lisrel) และสหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิธีดำเนินการ
วิจัย ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่ดำเนินการตาม
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 20 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยนำผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 และระยะที่ 2ไปสร้างรูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษยข์ ององคก์ ารบริหารสว่ นตำบล กลมุ่ จังหวัดรอ้ ยแกน่ สารสินธ ์ุ และนำรูปแบบที่สรา้ งขึ้นไปปรึกษาผเู้ ชี่ยวชาญและผทู้ รงคุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles