การใช้คำยืมภาษาอังกฤษแปรหน่วยเสียงในภาษาไทย The Use of Changed Pronunciation of English Loan Words in Thai

Main Article Content

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม Ratchataphol Chaikiattitham

Abstract

การใช้คำยืมภาษาอังกฤษแปรหน่วยเสียงในภาษาไทยเกิดจากระบบหน่วยเสียงในภาษาไทยกับคำยืมมีความแตกต่างกัน
จึงทำให้เกิดการแปรหน่วยเสียงคำยืมในภาษาไทยทั้งพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้าย และวรรณยุกต์ตามระบบหน่วยเสียงในภาษาไทย ทำให้ภาษาไทยมีวงศัพท์และความหมายเพิ่มเติมจากคำยืมแปรหน่วยเสียงมากขึ้น

The use of changed pronunciation of English loan words in Thaicauses of different between loan words
and Thai pronunciation system, thus there are changed pronunciation of English loan words in Thai, such as
initial consonants, vowels, final consonants and tones following Thai pronunciation system. So, there are many
vocabularies and meanings in Thai from changed pronunciation of English loan words.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles