วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Published: 2017-10-22

เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร ABOUT THE JOURNAL

1-9

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ EDITORIAL

11-13

สารบัญ(TABLE OF CONTENTS)

สารบัญ TABLE OF CONTENTS

15-19

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน จังหวัดอุดรธานี;A Model of Development for Drugs Use Behavior of People in Udon Thani Province

ณัฏฐสีห์ ศรีจันทร์แก้ว1 Natthasri Srijunkaew1, รังสรรค์ สิงหเลิศ2 Rungson Singhalert2, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร3 Orranuch Wongwatthanasathain3

161-172

สัมฤทธิผลของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์;The Success Model for Enterprise Community Management in Kalasin Province

ปนัดดา โพธินาม1 Panatda Phothinam1, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร2 Saovalak Kosolkittiamporn2, สัญญา เคณาภูมิ3 Sanya Kenaphoom3, ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ4 Titaree Wilailert4

173-180

รูปแบบการพัฒนาทูตศีลธรรมระดับชุมชน A Model for Development of Local Moral Ambassadors

พระครูสารกิจประยุต1 Phrakru Sarakit Prayuth1, วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล2 Wimonmas Pathomwanichkul2, ประสพสุข ฤทธิเดช3 Prasopsook Rittidet3

191-202

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

พระธนทร โกวิโท (โยธาจันทร์) Phrathanthom Govitho (Yothachan) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิท

243-248