ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้

Main Article Content

Pisutpong Endoo

Article Details

Section
บทวิจารณ์หนังสือ

References

วิโรจน์ อรุณมานะกุล. (2553). ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.