ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ISSN 0125-7609 ยุทธศาสตร์การบริหารสังคมเพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0:Social Management Strategy for Thailand 4.0)

Romphruek Journal, produced by Krirk University is an academic journal supporting the dissemination of knowledge in humanitie and social sciences . Our particular areas of interest are Management, Social Sciences, Law and Liberal Arts. The journal has been published and distributed more than three decades. It's highlights are the specific content related to changable factors affecting the quality of life and Thai society. Through the quality research, new broader social development is intened to be applied to evolve the academic community . In addition, the importance of expanding original knowledge gained from professors, researchers, academics and students are recognized in order to induce Thai scociety towards Knowledge Based Society.

Vol. 39 No. 2 (2021): May - August 2021

ADMINISTRATION TOWARDS QUALITY INTENSIFICATION

Published: 2021-08-06

How Does The Risk Perception of COVID-19 Affect Thai Consumers' Travel Intention?

PONGSIRI KAMKANKAEW, KONJANARD CHAROENSOK, VACHIRAPORN PHATTAROWAS, PHATCHARAPRON LIMPIAONGKHANAN, CHONG CHONGYOSYING, SUTEERA SRIBENJACHOT, DARINEE TANTAWEECHET

11-38

View All Issues

Indexed in tci