เวลานี้ที่เป็นสุข

Main Article Content

Setthawut Inthachak

Article Details

Section
บทวิจารณ์หนังสือ

References

นัท ฮันห์, ติช. 2555. เวลานี้ที่เป็นสุข. แปลโดย นิรามิสาและสังฆสวนธรรม. กรงเทพฯ : มูลนิธิหมู่บ้านพลัม.

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต). 2556. พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา.