คณะกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
อาจารย์ธงชัย                            ลาวรรณ
อาจารย์กรรณิการ์                     (ฤกษ์นิมิตร) นันทโพธิเดช
อาจารย์จักริน                            นันทโพธิเดช

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
รองศาสตราจารย์ ศิริศักดิ์           ศุภมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี          พรรณวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  โชติจรุงเกียรติ์
ดร.จรวยพร                                ธรณินทร์
อาจารย์สวัสดิ์                             พรหมมินทร์

บรรณาธิการบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ กุลสอน วิทยาลัยสันตพล

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจี               รุจิฉาย        วิทยาลัยสันตพล

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์     ดร.วิทร        วิภาหัสน์            วิทยาลัยสันตพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทนา   แสนสุข             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อมรา      ติรศรีวัฒน์          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรีชา      เกรียงกรกฎ       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                               ดร.รัฐชัย      ศีลาเจริญ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                               นายชัยยุทธ ศรีจำนง             รองประธานศาลฎีกา

ผู้พิสูจน์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเริง            นนศิริ               วิทยาลัยสันตพล

ฝ่ายออกแบบและเทคนิคสื่อออนไลน์
อาจารย์อดุลย์           ทองแกม
อาจารย์ไวพจน์        ดวงจันทร์
อาจารย์วีรภัทร      จันทรจตุรภัทร

ฝ่ายจัดการ
อาจารย์ภัทรจิตรา   เพียรชนะ
อาจารย์กวินภพ      ศรีวัฒนานุศาสตร์