เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • หน้าแรกของบทความที่เป็นชื่อเรื่อง ควรมีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ ให้ถูกต้องชัดเจนของทุกคน
 • 1. องค์ประกอบต่างๆ ของบทความได้จัดทำตาม "คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความ" ของวารสารแล้ว
 • 2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ : กำหนดให้ระยะขอบบน 2.5 ซม. ระยะขอบซ้าย - ขวา - ล่าง 2 ซม. และระยะเย็บกระดาษ 0 ซม.
 • 3. การแบ่งคอลัมน์ : เนื้อหาในหน้าบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิง ค่าตั้งเป็นแบบหนึ่งคอลัมน์ ส่วนหน้าเนื้อหา ให้ตั้งค่าเป็นแบบสองคอลัมน์ (เนื้อหาที่เป็นตารางหรือรูปภาพประกอบ ให้ผู้นิพนธ์ปรับเป็นแบบหนึ่งหรือสองคอลัมน์ก็ได้ตามความเหมาะสมดูตัวอย่างได้ในไฟล์ template)
 • 4. บทความมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตัวหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH SarabunNew
 • 5. ชื่อบทความจัดไว้ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา ชื่อหัวข้อหลักของบทความ ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา จัดไว้กึ่งกลางของคอลัมน์ ส่วนหัวข้อรอง ตัวหนา และเนื้อหา ตัวปกติของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยต์เชิงอรรถอยู่ส่วนท้ายหน้าแรกที่เป็นชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้เขียนบทความและสังกัดใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
 • 6. บทคัดย่อทั้งไทยและภาษาอังกฤษ ต้องระบุ คำสำคัญ และ Keywords อย่างน้อย 3 คำ ให้ใช้สัญญาณลักษณ์ “ ; ” คั้นเว้นวรรคระหว่างคำ
 • 7. ตารางที่ และภาพที่ พิมพ์ตัวหนาชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ เช่น ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของนักเรียน... (ในกรณีเป็นการอ้างอิงตาราง ต้องระบุแหล่งที่มาไว้ใต้ตาราง) หรือ ภาพที่ 2 การตัดใบต้นข้าวในแปลง... กรณีข้อความตัดไปหน้าใหม่ให้พิมพ์ว่า ภาพที่ 2 (ต่อ) (ในกรณีเป็นการอ้างอิงรูปภาพ ต้องระบุแหล่งที่มาไว้ใต้รูปภาพนั้นๆ)
 • 8. การเขียนเอกสารอ้างอิง มีรายละเอียดตามที่กำหนดดังนี้ (ให้มีวงเล็บหมายเลขด้านหน้ากำกับตามลำดับ)
  8.1 [1] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./พิมพ์ครั้งที่./สถานที่พิมพ์./สำนักพิมพ์.
  8.2 [2] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีที่ เล่มที่(ฉบับที่);/เลขหน้า./สำนักพิมพ์.
  8.3 [3] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./รายงานการวิจัยหรือระดับวิทยานิพนธ์./หลักสูตร./สังกัดคณะ./ชื่อมหาวิทยาลัย.
  8.4 [4] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นเมื่อ./จาก/ระบุเว็บไซต์.
 • 9. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความ

(Guidelines for Manuscript Preparation and Submission)

­

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

             หน้าแรกของบทความที่เป็นชื่อเรื่อง ควรมีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลำดับดังนี้  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์  สังกัด  (ภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด  เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ ให้ถูกต้องชัดเจนของทุกคน

            ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนออย่างละเอียด ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องไม่เฉพาะเจาะจงผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น แต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาขาอื่นๆ บุคคลทั่วไป หรือนิสิตนักศึกษาในระดับอื่นๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย

            1. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยที่มีวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และเรียบเรียงให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก บทคัดย่อ และ ABSTRACT ต้องระบุถึงความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  (ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และวิธีการสุ่ม  เครื่องมือ  และสถิติที่ใช้ในการวิจัย)  ผลการวิจัย  และบทสรุป  ความยาวไม่เกิน 250 คำ บทนำ (วัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย สมมติฐานของการวิจัย) วิธีการดำเนินการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย) สรุปผลการวิจัย (ตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติที่ใช้) อภิปรายผลการวิจัย (อภิปรายถึงเหตุผลประกอบของผลวิจัยที่ได้ ซึ่งมีการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการวิจัยว่าได้ข้อค้นพบอย่างไร) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย (ข้อเสนอแนะในการวิจัย ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป) และ เอกสารอ้างอิง (จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่สามารถตรวจสอบได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น (หากอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต ใช้ในกรณีที่เป็นข้อมูลทางด้านสถิติเท่านั้น) และทั้งหมดต้องไม่เกิน 5 ปี

            2. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะที่มีวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และเรียบเรียงให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย อย่างเป็นระบบ มีการใช้แนวคิดทฤษฎี หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้เรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อหลัก บทคัดย่อ และ ABSTRACT บทนำ (ความเป็นมาของปัญหา เนื้อหา วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทางการแก้ไข) บทสรุป (ว่าได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างไร)  และ เอกสารอ้างอิง (ใช้รูปแบบตามบทความวิจัย)

การเตรียมต้นฉบับบทความ (Full Paper) 

            1. องค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดทำตามคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จำเป็น กรณีจำเป็นให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคำแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและคำที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคำให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์คำเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้คำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรกครั้งต่อไปใช้เฉพาะคำศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น

           2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ : กำหนดให้ระยะขอบบน 2.5 ซม. ระยะขอบซ้าย - ขวา - ล่าง 2 ซม. และระยะเย็บกระดาษ 0.5 ซม.

           3. การแบ่งคอลัมน์ : เนื้อหาในหน้าบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิง ค่าตั้งเป็นแบบหนึ่งคอลัมน์ ส่วนหน้าเนื้อหา ให้ตั้งค่าเป็นแบบสองคอลัมน์ (เนื้อหาที่เป็นตารางหรือรูปภาพประกอบ ให้ผู้นิพนธ์ปรับเป็นแบบหนึ่งหรือสองคอลัมน์ก็ได้ตามความเหมาะสมดูตัวอย่างได้ในไฟล์ template)

           4. บทความมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตัวหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH SarabunNew

           5. ชื่อบทความจัดไว้ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา ชื่อหัวข้อหลักของบทความ ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา จัดไว้กึ่งกลางของคอลัมน์ ส่วนหัวข้อรอง ตัวหนา และเนื้อหา ตัวปกติของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยต์เชิงอรรถอยู่ส่วนท้ายหน้าแรกที่เป็นชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้เขียนบทความและสังกัดใช้ตัวอักษรขนาด 12  pt.  ตัวปกติ

           6. บทคัดย่อทั้งไทยและภาษาอังกฤษ ต้องระบุ คำสำคัญ และ Keywords อย่างน้อย 3 คำ ให้ใช้สัญญาณลักษณ์ “ ; ” คั้นเว้นวรรคระหว่างคำ

           7. ตารางที่ และภาพที่ พิมพ์ตัวหนาชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ เช่น ตารางที่ 10  ความพึงพอใจของนักเรียน... (ในกรณีเป็นการอ้างอิงตาราง ต้องระบุแหล่งที่มาไว้ใต้ตาราง) หรือ ภาพที่ 2  การตัดใบต้นข้าวในแปลง... กรณีข้อความตัดไปหน้าใหม่ให้พิมพ์ว่า ภาพที่ 2 (ต่อ) (ในกรณีเป็นการอ้างอิงรูปภาพ ต้องระบุแหล่งที่มาไว้ใต้รูปภาพนั้นๆ)

           8. การเขียนเอกสารอ้างอิง มีรายละเอียดตามที่กำหนดดังนี้ (ให้มีวงเล็บหมายเลขด้านหน้ากำกับตามลำดับ)
               8.1  [1] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./พิมพ์ครั้งที่./สถานที่พิมพ์./สำนักพิมพ์.
               8.2  [2] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ,/ชื่อวารสาร./ปีที่ เล่มที่(ฉบับที่);/เลขหน้า./สำนักพิมพ์.
               8.3  [3] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./รายงานการวิจัยหรือระดับวิทยานิพนธ์./หลักสูตร./สังกัดคณะ./ชื่อมหาวิทยาลัย.
               8.4  [4] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นเมื่อ./จาก/ระบุเว็บไซต์.

            9. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น

 

การส่งต้นฉบับบทความ (Full Paper)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.scaj.stu.ac.thรือ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/index
1.  ส่งต้นฉบับบทความตามขั้นตอน ดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1    ดาว์นโหลดเอกสาร และลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีได้ที่เว็ปไซด์ www.scaj.stu.ac.th หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/login  พร้อมยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมลล์  (หากลืมรหัสผ่านให้เข้าเว็ป Tci-thaijo > ค้นหา วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล หรือวารสารที่ท่านเคยสมัครผ่านระบบ Tci-thaijo
     1)    ที่หน้า login ให้คลิกที่ลืมรหัสผ่าน > ใส่อีเมลล์ > คลิก Reset Password > ระบบจะส่งข้อมูลกลับไปทางเมลล์
     2)    เข้าเมลล์ ไปคลิกลิ้งค์ที่ระบบส่งให้เพื่อยืนยันตัวตน > หน้าจอจะพาเข้ามาที่หน้าระบบ thaijo แล้วให้คลิก login
     3)    เข้าเมลล์ของท่านอีก 1 รอบ ระบบจะส่ง Username และ password ใหม่มาให้
     4)    สามารถนำ Username และ password   มาเข้าระบบได้เพื่อส่งหรือแก้ไขบทความตามที่ท่านต้องการ)

     ขั้นตอนที่ 2    เข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อส่งบทความ (Submissions) โดยแนบส่งไฟล์เอกสารให้ครบ ดังนี้
     1)    แบบนำส่งบทความ 1-3
     2)    บทความฉบับเต็ม ไฟล์ .pdf และไฟล์ .doc รวม 2 ไฟล์
     3)    ส่งสำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม โดยเข้าไปที่ ; หัวข้อกระทู้สนทนา Pre-Review > ตั้งกระทู้สนทนา > แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน (ต้องระบุชื่อ-สกุล เจ้าของบทความ ดังนี้ ชื่อ- นามสกุล.......................................... เบอร์โทร. 08x xxx xxxx, Email ; .................................................. โอนวันที่.......เดือน...........ปี......... เวลา................. จำนวน................บาท) โปรดระบุที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน แบบตอบรับฯ ชื่อที่อยู่...........................................เลขที่............หมู่.......ซอย....................................ตำบล/เขต.......................................อำเภอ/แขวง.........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................
(ชำระค่าธรรมเนียม โอนเงินได้ทุกช่องทางผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ชื่อบัญชี “กองทุนวิจัย โดย วิทยาลัย สันตพล”เลขที่บัญชี 829-2-04024-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัคร พร้อมตรวจบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

3. ผู้ลงบทความปรับปรุงแก้ไขรูปแบบไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกิน 1 เดือน สำนักงานวารสารจะตัดสิทธิ์ การลงบทความ

4. กรณีที่ผู้ลงบทความสมัครแล้วไม่ส่งบทความ หรือขาดการติดต่อเกิน 1 เดือน กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตัดสิทธิ์การลงบทความ

5. กองบรรณาธิการวารสารส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือตามกำหนดการของแต่ละรอบปีโดยจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้ลงบทความทราบผ่านระบบ tci-thaijo โดยระบบการแจ้งเตือนกลับไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

6. ผู้ลงบทความปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมิน จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ลงบทความz
    6.1 กรณีที่ผู้ประเมินขอดูการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งต้องส่งไปให้ผู้ประเมินใหม่
    6.2 กรณีที่ผู้ประเมินท่านหนึ่งไม่ให้ลงจะต้องส่งผู้ประเมินใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่ 3 ประเมินรอบ 2)

7. กรณีที่สมัครลงบทความไม่ดำเนินการตามข้อ 1 – 6 ทางวารสารจะไม่คืนเงิน

8. กรณีเป็นบทความเพื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องสอบถาม 5 บทก่อน (ดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์)

9. การใช้เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ที่สามารถตรวจสอบได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น (หากอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตให้ในกรณีที่เป็นข้อมูลทางด้านสถิติเท่านั้น) และทั้งหมดต้องไม่เก่าเกิน 5 ปี

10. ผู้ลงบทความจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและวิธีการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล กำหนดไว้เท่านั้น มิฉะนั้นวารสารมีสิทธิ์ในการยกเลิกการลงบทความ

-  แบบนำส่งบทความ 1-3

- Template Scaj thai 

- Template Scaj Eng

 การทำงานผ่านระบบ ThaiJo

คู่มือการทำงานผ่านระบบ

อัตราค่าตีพิมพ์

1)   บทความภาษาไทย ค่าธรรมเนียม แบบปกติ 4,500 บาท
การตีพิมพ์บทความ ฉบับที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม แบบปกติ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

2)  บทความภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม แบบปกติ 5,500 บาท
การตีพิมพ์บทความ ฉบับที่ 2 ชำค่าธรรมเนียม แบบปกติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

การชำระเงินค่าธรรมเนียม

1. สามารถชำระค่าธรรมเนียม โอนเงินได้ทุกช่องทางผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ชื่อบัญชี “กองทุนวิจัย โดย วิทยาลัยสันตพล”เลขที่บัญชี 829-2-04024-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

2. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่านทางระบบส่งบทความ Thai-Jo  เข้าไปที่ ; หัวข้อกระทู้สนทนา Pre-Review > ตั้งกระทู้สนทนา > แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน (ต้องระบุชื่อ-สกุล เจ้าของบทความ ดังนี้ ชื่อ.................................... นามสกุล..................................  เบอร์โทร. 08x xxx xxxx, Email ; ......................................................... โอนวันที่.......เดือน...........ปี......... เวลา................. จำนวน................บาท) โปรดระบุที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน  แบบตอบรับฯ ชื่อที่อยู่................เลขที่............หมู่.......ซอย............................ตำบล/เขต...........................อำเภอ/แขวง..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................ทางวารสาร ฯ จะตรวจสอบการชำระเงินทุกครั้งว่าสำเร็จสมบูรณ์หรือไม่ และจะแจ้งยืนยันการชำระเงินในกระทู้ข้อความแล้วจึงดำเนินการส่งวารสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของท่านต่อไป 

*  หากตรวจพบการคัดลอกผลงาน ทางวารสารฯ ขอปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมท่าน โดยจะดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านต่อไป  *

 **  ทางวารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผลการพิจารณาบทความของท่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ “ปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ” ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็นดำเนินการของทางวารสารฯ และค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ  **

***  กรณีโอนชําระเงินมาแล้ว “ยกเลิกไม่ลงบทความกับวารสารฯ” ทางวารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมท่าน เนื่องจากได้ถือว่ารับเข้าสู่กระบวนการแล้ว และเจ้าของบทความเป็นผู้ที่ยินยอมรับเงื่อนไข  ***

 

 Copyright Notice