วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article)

มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind Review)

Published Rate (อัตราค่าตีพิมพ์)
1)  บทความภาษาไทย ค่าธรรมเนียม แบบปกติ 4,500 บาท
2)  บทความภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม แบบปกติ 5,500 บาท

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

2023-01-19

กำหนดการ SCAJ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 >> คลิ๊กที่นี่ <<

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา(รับเฉพาะวิทยานิพนธ์) ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/login

ทั้งนี้ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2567

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-01-01

5. การวัดความมีประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในภาคธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี

ชลลดา นรินทร์, นฤมล ชินวงศ์, ยุทธนา จันทร์ปิตุ, รติพร มีชัย, สำเริง นนศิริ, รุจิรา พลแพงขวา, กมลกา แดงสกุล

41-54

6. ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่ เขตรอยต่อจังหวัดอุดรธานีและสกลนคร

อดุลย์ ทองแกม, วิชาญ แสนปาง, กมลกา แดงสกุล, จักรพันธ์ จันทลา, กฤติกา จันทร์พล, รติพร มีชัย, สจี รุจิฉาย

55-61

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1728 (Print)

ISSN 2586-9868 (Online)