วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article)

มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind Review)

Published Rate (อัตราค่าตีพิมพ์)
1)  บทความภาษาไทย ค่าธรรมเนียม แบบปกติ 4,500 บาท
2)  บทความภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม แบบปกติ 5,500 บาท

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2024-01-11

กำหนดการ SCAJ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 >> คลิ๊กที่นี่ <<

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา(รับเฉพาะวิทยานิพนธ์) ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/login

ทั้งนี้ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2567

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-01

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านสามทอ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธนา จันทร์ปิตุ, ชลลดา นรินทร์, นฤมล ชินวงศ์, รติพร มีชัย, สำเริง นนศิริ, กิตติกรณ์ หนองหารพิทักษ์, จักรพันธ์ จันทลา

1-11

5. การพัฒนารูปแบบการบริหารความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ธนัทธวัฒน์ วรวัชรบวรชัย, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์, ปาจรีย์ นาคะประทีป, จักษ์ จิตตธรรม

37-48

6. องค์ประกอบการนิเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี

พูนสิน ประคำมินทร์, ประหยัด ฤาชากูล, ทิพวรรณ แพงบุปผา, ภุชงค์ มัชฌิโม, เกศรี วิวัฒนปฐพี

49-57

7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ภานุวัฒน์ ศรีวรรณ, มนัสวี จ่าแก้ว, ธิติพงษ์ สุขดี, จิระเมศร์ ธนกุลอธิโรจน์

58-67

8. การพัฒนาตัวบ่งชี้การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีศักดิ์ แสงศิลา, รอง ปัญสังกา, วรพล คล่องเชิงศร, ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง, ธีระเดช จิราธนทัต, ประหยัด ฤาชากูล, เกศรี วิวัฒนปฐพี

68-78

10. การออกแบบโมเดล 3 มิติในรูปแบบพิกเซลอาร์ตด้วยพื้นผิวแบบ 8 บิท

ธีร์วรา สุขสุเมฆ, กานต์พิชชา ทองบัวร่วง, กิตติพล เทียนทอง

89-97

16. การป้องกันเด็กเสพติดเกมออนไลน์

ชวิน คำบุญเรือง, ณัฐวุฒิ ทิวัง, ปาณิษตรา บุญส่ง

144-150

17. การบริหารความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ธนัทธวัฒน์ วรวัชรบวรชัย, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์, ปาจรีย์ นาคะประทีป, จักษ์ จิตตธรรม

151-157

18. มาตรการทางกฎหมายภัยคุกคามทางไซเบอร์

พันธุ์ทิพย์ นวานุช, อำพล กองเขียว, ทองเลื่อน วิเชียรผลา

158-166

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1728 (Print)

ISSN 2586-9868 (Online)