การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ผู้แต่ง

  • ลินดา ทำขุนทด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และ 2) เปรียบเทียบการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน ในการวิจัยได้แบ่งการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการบริหาร แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน และด้านการตรวจสอบและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 173 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล  คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

           

ผลการวิจัยพบว่า

            1. ระดับการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน      ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน และด้านการตรวจสอบและประเมินผล    โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่นำมาใช้มากที่สุด คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการดำเนินงานตามแผน และด้านการตรวจสอบ ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนและระดับคุณภาพการประเมินภายในแตกต่างกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่าขนาดโรงเรียนและระดับคุณภาพการประเมินภายในแตกต่างกัน มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

References

ชูยศ พยุงสุวรรณ. (2551). สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
นิธร มาตย์วงศ์. (2556). การนำผลการประเมินภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
ไพศาล หวังพานิช. (2556). “สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์” เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา 913603. นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
มะลิวัน ศรีโคตร. (2549). การนำผลการประเมินภายนอกและข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). [ออนไลน์]. www.nesdb.go.th. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
สำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. (2554). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สุพรรณี นิลเลี่ยม. (2550). การดำเนินการของสถานศึกษาในการนำผลการประเมินภายนอกไปพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 : กรณีศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-03

How to Cite

Share |