การศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนประจำปีการศึกษา 2561

ผู้แต่ง

  • ชวลิต เกตุกระทุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • จินตนา วีระปรียากูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บัณฑิต, คุณลักษณะ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2561  และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและหลังการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2561 จำนวน 84 คน จากการใช้สถาบันเป็นหน่วยของการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งมีคะแนนความเที่ยงตรงในแต่ละข้อคำถามตั้งแต่ 0.50 - 1.00 และมีความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2561  ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก และหลังสำเร็จการศึกษาผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด และ 2) ความพึงพอใจการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนประจำปีการศึกษา 2561 หลังการสำเร็จการศึกษาสูงกว่าก่อนเข้าศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

References

ชนม์นิภา วรกวิน. (2560). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 3(2), 80-89.

บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงใหม่เพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

สงวนพงศ์ ชวนชม และ ชวลิต เกตุกระทุ่ม. (2560). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560. (น. 176-182). นครราชสีมา, ประเทศไทย.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2562). คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร. สืบค้นจาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/01/1349/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-10

How to Cite

Share |