บทเรียนจากกรณีการทุจริตสนามฟุตซอล

ผู้แต่ง

  • ชูเกียรติ วิเศษเสนา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คำสำคัญ:

บทเรียน, ความบกพร่องทางการบริหาร, การทุจริต, สนามฟุตซอล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนจากความบกพร่องทางการบริหารกรณีการทุจริตสนามฟุตซอล ด้วยงบประมาณแปรญัตติปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวทางสื่อมวลชนและข้อมูลจากเอกสารทางราชการ

ผลการศึกษาพบว่า 1) โรงเรียนส่งเอกสารของบประมาณตามแบบตัวอย่างที่นักการเมืองจัดให้ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารของบประมาณของโรงเรียนก่อนส่งให้ สพฐ. 3) สพฐ. จัดสรรงบประมาณโดยระบุชื่อโรงเรียนตามที่นักการเมืองแจ้งไว้ 4) สพฐ.ให้ใช้งบประมาณก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนไปก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาได้ 5) คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกัน 6) โรงเรียนไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐาน แต่ใช้แบบตัวอย่างในแผ่นซีดีที่นักการเมืองจัดให้ 7) มีชื่อเจ้าหน้าที่ สพฐ. อยู่ในแผ่นซีดี ทำให้โรงเรียนเชื่อว่าแบบตัวอย่างนั้นถูกต้องแล้ว 8) สพท. ไม่ได้ตรวจสอบทบทวนก่อนอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 9) โรงเรียนมีบุคลากรจำกัด ไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง แต่ไม่ได้ขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 10) โรงเรียนไม่ได้ตรวจสอบว่าผู้เข้าประกวดราคาเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ 11) โรงเรียนไม่ได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหรือไม่ และ 12) สพท. ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างดำเนินการและก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ ถึงแม้ว่าความบกพร่องทางการบริหารดังกล่าวยังรอการพิสูจน์ว่าเกิดจากการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การประมาทเลินเล่อ หรือการมีเจตนาทุจริต แต่ความบกพร่องทางการบริหารเหล่านั้นย่อมเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน ที่จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องทางการบริหารสำหรับการดำเนินการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต

References

คมชัดลึก. (6 มกราคม 2561). โวย!! คดีทุจริต“สนามฟุตซอล”ถูกดองมา 5 ปี. คมชัดลึก. https://www.komchadluek.net/news/308327

เดลินิวส์. (27 ธันวาคม 2564). ครูเอี่ยวปมสนามฟุตซอลโคราชรอดสอบวินัย. เดลินิวส์. https://www.dailynews.co.th/news/609088/

ไทยพีบีเอส. (25 มิถุนายน 2563). ผอ.รร.เซ็ง ถูกสังคมมองเอี่ยวทุจริต สนามฟุตซอล. ไทยพีบีเอส. https://news.thaipbs.or.th›search›q=ทุจริตสนามฟุตซอล

ไทยรัฐ. (2561). ทุจริตสนามฟุตซอล. ไทยรัฐ. https://www.link.in.th/RLTUg

มติชน. (16 กันยายน 2564). 65 ครูโคราช เครียด ไม่เป็นอันกินอันนอน ลุ้นคดีทุจริตสนามฟุตซอล. มติชนออนไลน์. https://www.matichon.co.th/region/news_2943004

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. (ม.ป.ป.). รวมเอกสารการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอล) ด้วยงบประมาณแปรญัตติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555. นครราชสีมา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.

Isranews. (2564). สรุป! มหากาพย์คดีฟุตซอล 'วิรัช-เมีย-น้องเมีย' หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.-ไล่ออก ครู 65 คน. https://www.link.in.th/ahwTf

Pattraporn_a. (7 กรกฎาคม 2564). ปปช.จ่อฟันทุจริตสนามฟุตซอล นักการเมือง-ผอ.โรงเรียน เอี่ยวด้วย! - ช่อง 3. http://www.ch3plus.com/news/social/3mitinews/247833

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-13

How to Cite

Share |