ผู้จัดทำ
            สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)

วัตถุประสงค์                   
            เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้า ทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ

ขอบเขตงาน                     
            เป็นวารสาร ที่ครอบคลุม
            1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
            2) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
            3) สาขาครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา
            4) สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการที่ตีพิมพ์       
            ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
            ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนเมษายน
            ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม  
            ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม
            บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน

หน่วยงาน                    

            สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)
            319  ถนนไทยพันทา  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

การเผยแพร่     
            ดำเนินการเผยแพร่วารสารฉบับพิมพ์ หมายเลข ISSN 1906 0327
            ออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/about