เจ้าของ  : สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)

วัตถุประสงค์                   

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้า ทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ

ขอบเขตงาน                   

เป็นวารสาร ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กำหนดการที่ตีพิมพ์        ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม  

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน

 

หน่วยงาน                    

สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)

319  ถนนไทยพันทา  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

 

การเผยแพร่      ดำเนินการเผยแพร่วารสารฉบับพิมพ์ หมายเลข ISSN 1906 0327

                        ออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/about