ที่ปรึกษา            

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร)

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.สิริกัลยา สุขขี
ดร.กนกกาญจน์  บุญทรง  
อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์                                        

กองบรรณาธิการ    

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ           
รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา ประสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุทธิ       
นางสุพรรษา แสงตา
นายกฤตภาส สีหะวงษ์
นางสาวศิริภัทรา คำมะรักษ์