ที่ปรึกษา                        

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร)

บรรณาธิการ                     

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  อัศวภูมิ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา  ประสาร                                   

นางสาวกนกกาญจน์  บุญทรง                       

กองบรรณาธิการ              

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  อัศวภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย  พงศ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง                                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา  พลนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา  ประสาร                                   

อาจารย์สิริกัลยา  สุขขี                                            

 นางอำพร  ไรกลาง

นางสาวกนกกาญจน์  บุญทรง           

ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ    (Peer Reviews) 

สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ                                          วิทยาลัยนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา                              มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล                      มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์จำเริญ  อุ่นแก้ว                                       นักวิชาการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  อัศวภูมิ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ศักดิ์ปกรณ์กานต์               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์  เถียรประภากุล             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  สุขจิตต์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด  มะเสนะ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ  ศิลาบุตร                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ศรีกระจ่าง                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง                      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ชัย  สุพัฒน์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  บุษบงก์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา  ประสาร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 ดร.พิมล  วิเศษสังข์                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์          

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตต์  เสาร่ม                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา  พลนิล                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรษร  ทวีจันทร์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  พรหมโสภา                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ  ภักดีคำ                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน                                มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์  วงศ์คำจันทร์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวรรต  สมนึก                                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  แสนภูวา                             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ศิริเวชพันธุ์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์  พูมพิจ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  มูลปินใจ                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดร.ปัณณทัต  กัลยา                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง