Contact

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Phone 045 617 982

Support Contact

นางสาวศิริภัทรา คำมะรักษ์
Phone 045 617 982