วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) เผยแพร่ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และระหว่างเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม และเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ซึ่งการรับรองคุณภาพวารสารครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บทความทุกเรื่องต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ๆ บทความทุกเรื่องจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องทางวิชาการ โดยประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double-blind peer review) บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือเจ้าของผลงาน

กองบรรณาธิการวารสารมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

Print ISSN : 1906-0327

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เล่มล่าสุด ได้เผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

2021-04-22

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) ได้ออกเผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-29

การเตรียมความพร้อมของทีมว่ายน้ำมาราธอนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม

พิมพ์พันธุ์ ชูพงศ์, อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, วิชัย โถสุวรรณจินดา, กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พระปลัดสุระ ญาณธโร (จันทึก), ปกรณ์ ปรียากร

120-129

ดูเล่มทุกฉบับ