ขั้นตอนการรับบทความเข้าตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Screen_Shot_2564-04-24_at_03.42_.42_.png