ประกาศปิดรับบทความบุคคลภายนอกชั่วคราว

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนเผยแพร่ในปี 2567 กองบรรณาธิการวารสารจึงขอปิดรับบทความจากบุคคลภายนอกชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น หากมีการเปิดรับบทความเพิ่มกองบรรณาธิการจะประกาศให้รับทราบเป็นระยะต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 088-915-2456 หรือ อีเมล์ journal@sskru.ac.th