ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Main Article Content

ชนิดา ตันไพบูลย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษา แนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยมีการทดสอบก่อนและหลัง สมมติฐานการวิจัย คือ (1) หลังการทดลองคะแนนสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่เข้ากลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธสูงกว่านักศึกษาในกลุ่มควบคุม (2) หลังการทดลองคะแนนสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่เข้ากลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธสูงกว่าก่อนการทดลอง ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ลงทะเบียนเรียนกับผู้วิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาจิตวิทยาประยุกต์สำหรับครูและพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากกลุ่มประชากรที่ได้ทำแบบวัดสุขภาวะทางจิตที่พัฒนาโดย ยุวดี เมืองไทย (2551) ซึ่งมีผลจากการทำแบบวัดได้คะแนนน้อยที่สุดและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 40 คน เลือกแบบสุ่มเข้ากลุ่ม ทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีนักศึกษา 20 คน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม มีนักศึกษา 20 คน จากนั้นนำนักศึกษากลุ่มทดลอง เข้ากลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ โดยมีระยะเวลาดำเนินกลุ่ม 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดสุขภาวะทางจิตที่พัฒนาโดย ยุวดี เมืองไทย (2551) และแบบประเมินตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำแบบวัดสุขภาวะทางจิต ใช้สถิติทีแบบกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน และสถิติทีแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเองของสมาชิกหลังเข้ารับการทดลอง 


            ผลการวิจัยพบว่า


  1. หลังการทดลอง คะแนนสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่เข้ากลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ สูงกว่านักศึกษาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2. หลังการทดลอง คะแนนสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่เข้ากลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

  3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงว่า หลังการเข้ากลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ สมาชิกรายงานความรู้สึกและประสบการณ์การมีสุขภาวะทางจิต ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การยอมรับในตนเอง และการมีความงอกงามในตน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles (บทความวิจัย)

เอกสารอ้างอิง

กนิษฐา ต้นโพธิ์ทอง. (2550). รายงานการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ. ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. รายงานการฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรินทิพย์ โคธีรานุรักษ์.( 2551). ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความเอื้อเฟื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่1. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2561 จาก www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=208738
จิระสุข สุขสวัสดิ์. (2558). การศึกษาผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธเพื่อส่งเสริมการเผชิญปัญหาและความสุขของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ.(ออนไลน์).สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2561 จาก https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=160397
ชนิดา ตันไพบูลย์ และคณะ. (2557). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยแบบกลุ่มพัฒนาตนที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. งานวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ.
ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล. (2549). รายงานการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ.ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. รายงานการฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวรรธ ธนะพานิช. (2550). รายงานการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานการฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล วิจารณกุล. (2550). รายงานการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ.ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. รายงานการฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลภา สุขเจริญ. (2550). รายงานการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ.กองร้อยบริการ กรมการสารวัตรทหารบก. รายงานการฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประเวศ วะสี.(2535). การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่มีผลต่อการอุดมศึกษา.รายงานการประชุมทางวิชาการอุดมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (28-29 กรกฎาคม):17.
ยุวดี เมืองไทย.(2551).ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิตของผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ.บัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัปสร โรหิตะบุตร. (2549). ผลของกลุ่มพัฒนาตนต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย ตันศิริ. (2542). โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคตแนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล. (2555). ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 จาก https://info.rdi.ku.ac.th/ThailandResearch/?itemID=544719
สหรัฐ เจตมโนรมย์. (2548). รายงานการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ. ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. รายงานการฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสรีช์ โพธิแก้ว.(2531).การปรึกษาเชิงจิตวิทยา.เอกสารประกอบโครงการ Pre-Counseling Practicum Workshop.กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(อัดสำเนา).
Fisher, A. G. (1992). Functional measure part 1: What is function, what should we ensure, and how should we measure it ?. The American Journal of Occupation Therapy. 46 (5), 183-185
Trotzer,J.P.(1977).The Counselor and the Group:Integrating Theory Training and Practice.California:Wadsworth.