ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ เทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ปาริสา ไชยกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 26 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที


              ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
Research Articles (บทความวิจัย)

References

Buriram Primary Educational Service Area Office 2. (2017). National Testing (NT) Primary Level 3 Assessment Report, Academic Year 2017. Buriram: Buriram Primary Educational Service Area Office 2. [In Thai]
Buriram Primary Educational Service Area Office 2. (2018). National Testing (NT) Primary Level 3 Assessment Report, Academic Year 2018. Buriram: Buriram Primary Educational Service Area Office 2. [In Thai]
Department of Academic Affairs. (2002). Manual for Learning Management of Mathematics Group. Bangkok: Transportation Organization of Thailand. [In Thai]
Eric, J. (2000). Brain-based Learning. The United States of America: The Brain Store Publishing.
Laeriandi, W. (2011). Patterns and learning management strategies to develop thinking skills. 7th edition (Revised version). Nakhon Pathom: Faculty of Education Silpakorn University Sanam Chan Palace Campus. [In Thai]
Ministry of Education. (2017). Indicators and subjects of learning mathematics core group. (Revised version 2017) according to the core curriculum of basic education Year 2008. Bangkok: Printing House, Agricultural Cooperative Federation of Thailand, Ltd. [In Thai]
Pianparkob, W. (2014). Achievement and Mathematics Process Skills of the Prathomsuksa 5 Students on Fraction Learning Through Management of Brain-based Learning. Master's thesis. Chiang Mai: Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University. [In Thai]
Sribanchuen, M. (2011). Comparisons of Problem Solving Ability, Analytical Thinking Ability and Satisfaction with Learning and Teaching on One - variable Linear Equations of Matthayomsueksa 1 Students Using KWDL Learning Method and Traditional Approach. Master's thesis. Graduate School, Mahasarakham: Mahasarakham University. [In Thai]
Tamkam, P. (2018). The development of Analytical Thinking Skill Mathematics Subject of Grade 6 Students through Brain Based Learning with Mind Mapping. Master's thesis. Pathum Thani: Graduate School, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. [In Thai]
Wisetwisai, U. (2010). Effects of Brain Based Learning on Analytical Thinking Ability in Probability of Mathayomsuksa Three Students. Master's thesis. Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. [In Thai]