ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

กุลรภัส ประเสริฐสุด
พรรณทิพย์ อย่างกลั่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการสนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และปัจจัยด้านคุณภาพ ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ


              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลองค์กร พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.8 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัด คิดเป็นร้อยละ 72.8 และส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1,000,000 – 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.0  สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการส่งผลเชิงบวกต่อการเลือกใช้สำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านสถานที่ตั้งของสำนักงานบัญชี และด้านคุณภาพของการให้บริการส่งผลเชิงบวกต่อการเลือกใช้สำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ

Article Details

บท
Research Articles (บทความวิจัย)

References

ทิพย์ปาลิดา วรัญชิตอัคริมา. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสำนักงานบัญชี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ต.

ณัฐวุฒิ วิเศษ. (2555). ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด. ย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี. รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

นงนุช สารทอง. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

นภาพร หงส์ภักดี. (2554). การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล วิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มลิวรรณ ศรีมงคล และวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการอาชีวเกษตร, 3(1), 37-42.

ปุณณภัสสร สุนทรธีรสุทธิ์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพของบริษัทจำกัดในจังหวัดชลบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด: กรุงเทพฯ.

มาลี สุขสำราญ. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

สุพรรณนา บุญมาวงศ์. (2551). ลักษณะทั่วไปของลูกค้าท ี่ใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย [ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. กรุงเทพมหานคร

สุพรรษา สิงโต. (2561). กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพของบริษัทจำกัด ในบริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอคเค้าติ้ง จำกัด [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. and Berry, L.L. (1990). Delivering Quality Service, New York: The Free Press.