ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
ศริญญา ไล้สวัสดิ์ สุทธรัตนกุล

บทคัดย่อ

           วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 316 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
             ผลการวิจัย ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และตำแหน่งงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งแตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอยุติธรรม ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านการบูรณาการความร่วมมือทำงาน ด้านความเป็นประชาธิไตยในองค์การ ด้านความสมดุลของชีวิตและการทำงาน และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahmad, S. (2013). Paradigms of quality of work life. Journal of Human Values, 19(1), 73–82.

AIA. (2021). List of AIA Thailand employee. Retrieved from https://www.signalhire.com/companies/aia-thailand/employees.

Andrew, O. C. & Sofian, S. (2011). Engaging people who drive execution and organizational performance. American Journal of Economics and Business Administration, 3(3), 569-575.

Andrew, O. C. & Sofian, S. (2012). Individual factors and work outcomes of employee engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 498– 508.

Beauregard, T. A. & Henry, L. C. (2009). Making the link between work-life balance practices and organizational performance. Human Resource Management Review, 19(1), 9–22.

Bedarkar, M. & Pandita, D. (2014). A study on the drivers of employee engagement impacting employee performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133, 106– 115.

Chandani, A., Mehta, M., Mall, A., & Khokhar, V. (2016). Employee engagement: A review paper on factors affecting employee engagement. Indian Journal of Science and Technology, 9(15), 1– 7.

Chiang, F. F., Birtch, T. A., & Kwan, H. K. (2010). The moderating roles of job control and work-life balance practices on employee stress in the hotel and catering industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 25–32.

Crompton, R. (2001). Gender restructuring, employment, and caring. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 8(3), 266–291.

Crompton, R. & Lyonette, C. (2006). Work-life ‘balance’ in Europe. Acta Sociologica, 49(4), 379–393.

Deery, M. (2008). Talent management, work-life balance and retention strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 792–806.

Kenexa Research Institute. (2008). Engaging the employee: A Kenexa Research Institute World Trends Report. NY : Kenexa Research Institute.

Kompaso, S. M. & Sridevi, M. S. (2010). Employee engagement: The key to improving performance. International journal of business and management, 5(12), 89-96.

Luthans, F. & Peterson, S. J. (2002). Employee engagement and manager self-efficacy: Implications for managerial effectiveness and development. Journal of Management Development, 21, 376-387.

Moen, P. & Yu, Y. (2000). Effective work/life strategies: Working couples, work conditions, gender, and life quality. Social Problems, 47(3), 291–326.

Musgrove, C., Ellinger, A. E., & Ellinger, A. D. (2014). Examining the influence of strategic profit emphases on employee engagement and service climate. Journal of Workplace Learning, 26, 152–171.

Nazir, O. & Islam, J. U. (2017). Enhancing organizational commitment and employee performance through employee engagement: An empirical check. South Asian Journal of Business Studies, 6(1), 98-114.

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21, 600– 619.

Thakur, R. & Sharma, D. (2019). A study of impact of demographic variables on quality of work life. Productivity, 59(4), 358–365.

Vorina, A., Simonic, M., & Vlasova, M. (2017). An analysis of the relationship between job satisfaction and employee engagement. Economic Themes, 55(2), 243-262.