รูปแบบการสร้างความภักดีของลูกค้าธุรกิจด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานในประเทศไทย

Main Article Content

เชิดศักดิ์ รุ่งเรืองสาร

บทคัดย่อ

              การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างความภักดีของลูกค้าธุรกิจด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการสร้างรูปแบบความภักดีของลูกค้าธุรกิจด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างความภักดีของลูกค้าธุรกิจด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน ในประเทศไทย (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความภักดีของลูกค้าธุรกิจด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน ในประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้า จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด จำนวน 15 ราย
               ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30 – 39 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวมครั้งละ 301 – 500 บาท มีประสบการณ์ 3 – 4 ปี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณค่าที่รับรู้ ด้านคุณภาพในการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านความไว้วางใจ และด้านความภักดีของลูกค้า นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าและด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านความภักดีของลูกค้า ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 2 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี X2/df = 0.547, GFI = 1.00, AGFI = 0.990, และ RMSEA = 0.000 จึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

วิสาขา ภู่จินดา. (2560). การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประเทศไทย.

เอกสารวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริ มงานวิจัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุกรานต์ โรจน์ไพรวงศ์. (2561). พลังงานสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว.

Aaker. (1992). Marketing Research. New York: John Wiley and Sons.

Baig, Sajjad ahmad Bai. (2015). Causal model of brand loyalty for fitness business.

American Journal of Industrial and Business Management 5 (03), 138.

Crompton, MacKay, & Fesenmaier. (1991). Determination of metals and anions in soils,

sediments and sludges. London.

Garvin, D. A. (1984). What does product quality really mean? Sloan Management

Review, 26(1), 25-43.

Gibson, J. L. (1966). Organizations Behavior. (7th ed.). Boston: Irwin.

Gladden & Funk. (2001). Extending the understanding of professional team brand

equity to the global marketplace. International Journal of Sport

Management and Marketing , 3(1-2), 58-77

Hyuk Park. (2011). Embedded and multimedia computing technology and

service[electronic resource]. Dordrecht; Springer Netherlands: Imprint

Springer.

Jirawat A., & Panisa, M. (2009). The impact of perceived value on spa loyalty and its moderating

effect of destination equity. Journal of Business & Economics Research, 7(12), 73-90.

Khoei, Rahil. (2014). Brand equity: Is it more important in services: Journal of

Services Marketing, 15(5), 328-342.

Kotler, Philip and Gary Armstrong. (1996). Principles of Marketing (8th ed). Prentice-

Hall, Inc.

Kotler, P., & Keller, K. (2009). Marketing management (13th ed.). Pearson Prentice

Hall.

Lovelock, C. H. (1996). Services marketing (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ:

Prentice Hall.

Mackay & Crompton, J. L. (1990). Quality, satisfaction and behavioral intentions.

Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804

Nancy. (2014). Nutritional supplement practices in UK junior national track and field

athletes. British Journal of Sports Medicine, 39, 645-649.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item

scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of

Retailing, 64(1), 12-40.

Raharjo, Hendry. (2015). Segmentation of the Senior Pleasure Travel Market.

http://doi.org/10.1177/004728758902700304.

Ruyter, K., & Bloemer, J. (1999). Customer loyalty in extended service settings.

The interaction between satisfaction, value attainment and positive mood.

International Journal of Service Industry Management, 10(3), 320-336.

Saeed, K., Hwang, Y., & Yi, M. (2003). Toward an integrative framework for online

consumer behavior research: A meta-analysis approach. Journal of End User

Computing, 15(4), 1-13.

Woodruff, R. B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage.

Journal of the Academy Marketing Science, 25(2), 139-154.

Zeithaml, V. A. (1988). Customer perception of price, quality, and value:

A means-end modeland synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3),

-22.