การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการลดการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ภายในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

กิ่งแก้ว บังศรี
ภัทรภรณ์ บุญเซ่ง
เมษ์ธาวิน พลโยธี
ภัทรภรณ์ บุญเซ่ง
กรรณิการ์ เกิดสวัสดิ์
ภัทรภรณ์ บุญเซ่ง

บทคัดย่อ

            งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันของนักท่องเที่ยว เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ความสนใจ และเพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อลดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการเก็บแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 ชุด การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ โดยวิธีการบรรยาย และใช้สถิติพรรณนาด้วยค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เป็นการใช้เพื่อดูความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากกว่ากิจกรรมอื่นในชีวิตประจำวัน และมีพฤติกรรมการอดนอนเพื่อเล่นสื่อโซเชียลมีเดีย โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมที่สนใจมากที่สุดคือ กิจกรรมการชมภาพยนตร์หากเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และสถานที่ที่สนใจมากที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียคือ โรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้า จากนั้นได้นำผลจากการวิจัยมาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวจำนวน 3 เส้นทาง โดยแบ่งตามความสนใจในกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). สื่อสังคมออนไลน์. สืบค้นจาก: https://www.mdes.go.th/service?a=28. 20 ธันวาคม 2564.

ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว. (2564). 6 สัญญาณ ที่บอกว่าลูกกำลังเสพติดสื่อออนไลน์. สืบค้นจาก:

https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%. 19 ตุลาคม 2564.

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2555). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. นนทบุรี : หจก.เฟรินข้าหลวงพริ๊นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง.

ปัญจพร ธนาวชิรานันท์, สุจิรา เมนัช, และ ณพงศ์ รุจิวรารัตน์. (2563). การพัฒนาเส้นทางการ

ท่องเที่ยวชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมเป็นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน,

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. (มปป.). สื่อสังคมออนไลน์ : สื่อแห่งอนาคต. สืบค้นจาก:

https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_11/pdf/aw016. 15 ตุลาคม 2564

ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล (2556). เครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีเฟสบุ๊ค (Facebook)

กับการพัฒนาผู้เรียน. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4), 195-205.

Gençoğlu, F. (2019). Lüks turizmde “dijital detoks” dönemi, Accessed on 17.01.2021. Retrieved from https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/turizm/luks-turizmde-dijital- detoks-donemi/651915

Murphy, A. (2019). How to Take a Social Media Detox and Improve Your Mental Health. Retrieved August 26, 2021, from http://declutterthemind.com/blog/social-media-detox.

Pawłowska-Legwand, A., & Matoga, Ł. (2020). Disconnect from the Digital World to

Reconnect with the Real Life: An Analysis of the Potential for

Development of Unplugged Tourism on the Example of Poland. Tourism Planning & Development, 1-24. https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1842487

Society, M. o. (2020). Thailand Interest User Behavior 2020. Retrieved from: https://www.etda.or.th/getattachment/c5835c06-e238-4cda-9816-814df31caca5/IUB_2020_Web.pdf.aspx. August 26, 2021

Thanawachiranun, P., Menun, S., & Rujiwararat, n. (2020). Development Appoach of the Tourism Route with Sanamchan Nakhon Pathom Province Community Base. Christian University Journal, 97-112.

United Nation. (2000). Guidelines on integrated planning for sustainable tourism

development. New York: United Nations Publication.

Whitley, R. (2020). Media and Mental Health: Time for a Digital Detox? Retrieved from: http://www.psychologytoday.com August 26, 2021

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row

Publications