การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้แต่ง

  • สำราญ มีแจ้ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สิริกาณณ์ ทองมาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

ความสามารถ, การอ่านจับใจความ, ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับสาขาวิชาอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
           ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษระหว่างนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับนิสิตสาขาวิชาอื่น ๆ พบว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษดีกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล. (2539). การใช้ภาษา (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บุญชม สีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น

พาพร พึ่งศักดิ์. (2534). การศึกษาความเข้าใจและแรงบันดาลใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนการ อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมทางภาษาจากเอกสารจริง. ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต

(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ & เพ็ญประภา เพชระบูรณิน. (2012). ผลการใช้บทเรียนสื่อประสมที่มีผล ป้อนกลับต่างกันในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (The Effect of Multimedia Lesson Using Different Feedbacks in Developing Thai Reading Skill of Students with Learning Disabilities). KKU Research Journal (Graduate Studies), 12(4), 124-131.

เพ็ญศรี จันทร์ควง. (2545). รายงานเรื่องฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ. ม.ป.ท: ม.ป.พ.

แววมยุรา เหมือนนิล. (2541). การอ่านจับใจความ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สุรีวิริยาสาส์น

แววมยุรา-ประทีป เหมือนนิล. (2564). การอ่านจับใจความฉบับปรับปรุงใหม่. ค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2564, จาก

https://readery.co/9786165823821

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). แนวทางการจัดการเรียนรู้หนังสืออ่านนอกเวลา

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2564, จาก https://storylog.co/story/5a07ce104d2a294a57570ba8

สุจารี มีแดนไผ่. (2547). การเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษแก่เด็กที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธี SQ 3 R และวิธีสอนตามคู่มือครู. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2564, จาก

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Sucharee_M.pdf

เสาวภา ช่วยแก้ว. (2558). การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2564, จาก

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/download/40270/33212/.

Barron, R. W. (2017). Reading skill and reading strategies. In Interactive processes in reading (pp. 299-327). Routledge.

Broussard, S. C., & Garrison, M. E. B. (2004). The relationship between classroom motivation and academic achievement in elementary school-aged children. Family and Consumer Sciences Research Journal 33(2): 106-120.

Nuchnoi, R. (2006). A survey of the motivation of the Rangsit University English major students towards learning English. Journal of Humanities and Social Sciences 5(9): 93-116.

Reimann, A. (2001). Motivation for acquiring English as a second language:

An investigation of Chinese and German native speakers. Tokoha Gakuen University. Faculty of foreign studies.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30