กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบบทความเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ (3-4 สัปดาห์): บทความที่ถูกส่งเข้ามา จะได้รับการตรวจสอบรูปแบบการจัดหน้า การใช้ภาษา ความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง รูปแบบการเขียนอ้างอิง รวมถึงความซ้ำซ้อนโดยกองบรรณาธิการ หากบทความดังกล่าวมีรูปแบบไม่เป็นไปตามที่วารสารฯ กำหนด หรือมีอัตราการซ้ำซ้อนสูงกว่าที่วารสารฯ กำหนด กองบรรณาธิการ จะไม่รับบทความดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

2. การพิจารณาความถูกต้อง-เหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (3-4 สัปดาห์): บทความที่ผ่านการพิจารณาขั้นที่ 1 แล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อพิจารณาบทความดังกล่าวในรูปแบบ Double-Blind ก่อนดำเนินการทาบทาม และจัดส่งบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยระดับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะประกอบด้วย 1. สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Accept) 2. สมควรได้รับการตีพิมพ์ โดยต้องมีการปรับแก้ไขเล็กน้อย (Accept with minor revision) 3. สมควรได้รับการตีพิมพ์ โดยต้องมีการปรับแก้ไขอย่างมาก (Accept with major revision) และ 4. ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject)

3. การพิจารณาผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (1-2 สัปดาห์): เมื่อกองบรรณาธิการได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการพิจารณาและสรุปผลอีกครั้ง โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องได้รับผลเป็น Accept หรือ Accept with minor revision ส่วนบทความที่ได้รับผลเป็น Accept with major revision บรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และบทความที่ได้รับผลเป็น Reject จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

4. การปรับแก้ (2-3 สัปดาห์): บทความที่ได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกองบรรณาธิการ (ถ้ามี) โดยผู้เขียนต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน และกรอกแบบฟอร์มชี้แจงการปรับแก้ แล้วส่งบทความที่ปรับแก้แล้ว และเอกสารชี้แจงการปรับแก้กลับมายังกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด

5. การพิจารณาบทความฉบับปรับแก้ (1 สัปดาห์): เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความที่ปรับแก้แล้ว จะดำเนินการพิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง หากบทความดังกล่าวได้รับการแก้ไขครบถ้วน จะรับรองการตีพิมพ์ และนำเข้าสู่กระบวนการจัดอาร์ตเวิร์คต่อไป

 

Five steps of publication peer review process of Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) are as follows:

1. A manuscript assessed by editors (3-4 weeks): The editors will check submitted manuscripts’ format, readability, language, sufficiency and credibility of references and resources as well as arrangement of the citation against the Author’s Guidelines. Any wrong arrangement of the citation, excessive redundancy and repetition will result in the manuscripts being rejected.

2. Peer reviewing (3-4 weeks): Throughout the review process, the journal uses double-blind review. After the manuscripts pass the first step, it will be assessed by at least three reviewers. The assessment results are divided into four categories: ‘accept’, ‘accept with minor revision’, ‘accept with major revision’ and ‘reject.’

3. Notification of peer reviewing results (1-2 weeks): After accepting the manuscripts which have passed the screening stage from reviewers, the editors will reconsider and finalise the results. Only manuscripts passing with ‘accept’ or ‘accept with minor revision’ will be passed to the next step. For those with ‘accept with major revision’ will be carefully reconsidered by the editors. Those with ‘reject’ result will not be published in the journal.

4. Revision (2-3 weeks): At this stage, when receiving the manuscripts back, the authors have to respond to reviewers’ suggestions and those of the editors (if applicable) and make necessary corrections. Also, they have to fill in provided forms of revision. Then, the authors have to return both the revised manuscripts and the completed form to the editors within a specific deadline.

5. Reviewing the revision (1 week): After receiving the submitted revised manuscripts, the editors will check whether the authors successfully address the reviewers’ and the editors’ comments or suggestions. If the revised manuscripts pass this stage, the editors will deem the manuscripts acceptable for publication and send them to the publishing process.