จริยธรรมในการตีพิมพ์

วารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) ได้คำนึงถึงมาตรฐานจริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทุกขั้นตอนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจริยธรรมของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ จริยธรรมของผู้เขียน/ผู้นิพนธ์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ (ถ้ามี) โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
ในการดำเนินการพิจารณา บรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะต้อง
1. มีความฉับไวและปราศจากอคติในการพิจารณารับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
2. ตัดสินใจอย่างมีคุณธรรมโดยปราศจากอคติในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความเชื่อ ชาติพันธุ์ ภูมิลำเนา และความเชื่อ
    ทางการเมืองของผู้เขียน
3. จัดการพิจารณาบทความ (แบบ Double Blind) ในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีข้อขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
    ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ
4. บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของบทความที่รับพิจารณาแก่ผู้อื่น 
    ยกเว้นแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความและผู้ที่จะทาบทามเป็นทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ
ในการดำเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความจะต้อง
1. เก็บรักษาข้อมูลบทความที่รับพิจารณาไว้เป็นความลับ
2. แจ้งทราบให้แก่บรรณาธิการกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้เขียน และขอถอนตัวจากการเป็นผู้พิจารณา
3. ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบทความ
4. ให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์และตรงเวลาที่กำหนดแก่กองบรรณาธิการ
5. แจ้งทราบแก่บรรณาธิการกรณีที่บทความที่พิจารณามีความซ้ำซ้อนกับบทความอื่น ๆ ที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
    หรือสงสัยว่ามีการปรับแต่งข้อมูล

ผู้เขียนบทความ/ผู้นิพนธ์
ในการเขียนและส่งบทความ ผู้เขียน/ผู้นิพนธ์จะต้อง
1. ส่งบทความที่สร้างขึ้นใหม่ มิได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และ       
    บทความที่ส่งมาจะต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ห้ามคัดลอกผลงาน รวมทั้งการคัดลอกผลงานตนเอง
2. ไม่ส่งบทความที่เคยตีพิมพ์แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
3. ข้อมูลที่กล่าวอ้างในบทความจะต้องอ้างจากแหล่งข้อมูลที่เป็นงานวิจัยหรืองานเขียนที่สำคัญ
4. แจ้งแหล่งทุนทุกแหล่งที่ให้การสนับสนุน
5. ปฏิบัติตาม “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” ของวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ (ถ้ามี)
กรณีผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หากเป็นผลงานที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ ขอให้เจ้าของบทความส่งหลักฐานที่แสดงว่าได้ดำเนินการผ่านกระบวนการพิจารณามาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง และควรดำเนินการตามหลักจริยธรรม กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

Publishing Ethics 

The Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) is committed to upholding the standards of ethical behavior at all stages of the publication process. All concerned parties, particularly the editors, reviewers, and authors must adhere to the following ethical guidelines.

The Editors

1. Editors should give prompt and unbiased consideration to all manuscripts submitted for publication.
2. The editors’ judgment should be based on merit without regard to race, gender, religious belief, ethnic origin, nationality, or political ideology of the authors. The intellectual independence of the authors must be respected.
3. The editors and the editorial staff should not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the reviewers and potential reviewers.
4. Editors should ensure a timely double-blind peer review by qualified reviewers who have no conflict of interest with the authors.

The Reviewers

1. Reviewers should keep all information about the manuscripts confidential.

2. Reviewers should inform the editor-in-chief of any conflict of interest resulting from direct competition, collaboration or relationship with any of the authors, and withdraw their services for the manuscript.

3. Reviews should be conducted objectively based on the quality of the manuscript.

4. Reviewers should provide clear, constructive and timely feedback to the editors.

5. Reviewers should inform the editor-in-chief of any substantial similarity or overlap between the manuscript under review and any other published papers, and of any suspected malpractice, such as falsification or fabrication of data.

The Authors

1. The authors should ensure that all work in their submitted manuscript is original. Any part of the submitted manuscript derived from prior published work, including work by the same author, must be properly cited. All forms of plagiarism, including self-plagiarism, are prohibited.

2. Authors must not submit a manuscript that has already been published or that is being submitted to other journals.

3. All authors mentioned in the paper must have significantly contributed to the research and manuscript production.

4. The authors must declare all sources of research grants.

5. Authors must strictly follow the Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)’s Author Guidelines.

If the research work involves the use of human participants/volunteers, the author(s) should ensure that all procedures were performed in compliance with relevant laws and institutional guidelines.

Authors must include a statement in the manuscript that approval from an ethics committee was obtained for any experiments/clinical trials involving human subjects. Authors must state the approval code in the manuscript.