Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

  The submission has neither been previously published, nor has it been submitted to another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดแม่แบบบทความ เพื่อใช้ประกอบการจัดเตรียมบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ

  Authors can download the templates for preparing research article or review article.

 • ไฟล์บทความที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์ .docx หรือเปิดได้ด้วยโปรแกรมชุด OpenOffice, Microsoft Word, หรือ WordPerfect

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

 • กรอกเอกสารส่งบทความเข้าตีพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร)

  ขอให้ท่านแนบไฟล์เอกสารที่กรอกแล้วในขั้นตอนถัดไป (Upload Submission) หรือส่งเอกสารแยกต่างหาก มาที่อีเมลของเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสาร  (sujthai.surdi@outlook.com)

นโยบายการพิจารณาบทความ
บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นใด ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการพิจารณาทุกบทความ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างน้อย 2 ท่าน  (แบบ Double Blind) โดยผลการพิจารณาบทความอาจมีทั้งตอบรับการตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข หรือตอบรับการตีพิมพ์โดยมีการแก้ไข หรือปฏิเสธการตีพิมพ์

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ผู้แต่งยังคงสิทธิ์ในบทความ แต่ไม่สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือแปลเพื่อตีพิมพ์ในแหล่งอื่นใดโดยปราศจากการยินยอมจากบรรณาธิการ และความรับผิดชอบในเนื้อหาบทความยังคงเป็นของผู้เขียน ซึ่งวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรมิได้มีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดในเนื้อหาดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบรับการตีพิมพ์
บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ (accepted) ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 3,000 บาทต่อบทความ (เฉพาะบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร) โดยวารสารฯ จะเรียกเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์แล้ว

ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน ความยาวไม่เกิน 17 หน้า ได้แก่
1. บทความวิจัย เป็นบทความที่สืบเนื่อง หรือสกัดมาจากงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ ที่นำเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์ การทดลอง หรือผลการทดสอบทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งกรณีศึกษา (Case Studies)

2. บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ เป็นบทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ นำเสนอผลการประมวลความรู้ในประเด็นที่ผู้เขียนสนใจศึกษา

การเตรียมต้นฉบับ 

ก. ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ
ชื่อบทความควรตั้งให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ และมีความน่าสนใจ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 85 อักขระ (รวมการเว้นวรรค)

ข. ชื่อผู้แต่งและสังกัด 
ให้ระบุชื่อ นามสกุลของผู้เขียนทุกคน (ใส่ตัวเลขที่เป็นตัวยก (superscript) กำกับ ส่วนสังกัดของผู้เขียนให้ระบุในส่วนเชิงอรรถท้ายหน้า โดยจะต้องระบุหน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลในหน้าแรก (Title page) ของบทความ

ค. บทคัดย่อ
บทคัดย่อภาษาไทยต้องปรากฏในหน้าแรกของบทความ ย่อหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือไม่ควรเกิน 300 คำ โดยจะต้องมีใจความที่สั้น กะทัดรัด กระชับ ถูกต้อง ชัดเจน อ่านแล้วเห็นถึงภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด มีที่มา วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่างานวิจัยนี้ต้องการทราบอะไร มีขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ มีผลการศึกษาที่ระบุข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยที่โดดเด่นและมีความสำคัญ มีการสรุปรวบยอดผลการวิจัยและมีข้อเสนอแนะ ที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  หรือมีประสิทธิภาพ และ/หรือมีคุณค่า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปช่วยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้อย่างไร สำหรับบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ (Abstract) นั้น จะต้องมีใจความที่สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย และมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ง. คำสำคัญ
คำหรือวลีที่เป็นคำสำคัญจะต้องเป็นคำที่เหมาะสมที่ใช้เป็นตัวแทนเนื้อหาสำหรับการสืบค้นบทความ (3-6 คำ)

จ. ส่วนเนื้อหา 
เนื้อหาบทความจะต้องแบ่งเป็นหัวข้อหลัก อันประกอบด้วย 1) บทนำ  2) วิธีการ  3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการศึกษา  4) การอภิปราย สรุปผล  5) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  6) เอกสารอ้างอิง

ฉ. ภาพประกอบและตาราง
คำอธิบายเพิ่มเติมของรูปภาพ ตาราง และเชิงอรรถควรจัดวางให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา โดยเชิงอรรถจะต้องมีตัวเลขที่เป็นตัวยกกำกับ ส่วนภาพประกอบควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

ช. รายการอ้างอิง 
การเขียนรายการอ้างอิงของบทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association: APA Citation Format) โดยประกอบด้วยการอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบทความ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

การอ้างอิงในเนื้อหา : ให้อ้างอิงชื่อสกุลผู้แต่ง หรือชื่อเรื่องในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งโดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต่อด้วยปีค.ศ.ที่พิมพ์ ทั้งเอกสารที่เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีรูปแบบดังนี้
(นามสกุลผู้เขียน, ปีพิมพ์ : เลขหน้าที่ปรากฏ)
ตัวอย่างเช่น
- โสเกรติสย้ำว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับมาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (Manguel, 2003: 127)
- สุมาลี วีระวงศ์ (Weerawong, 2009: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้มาสู่ขอนั้น เป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

* เอกสารที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ในการอ้างอิงครั้งแรก ให้ระบุนามสกุลของผู้เขียนทุกคน และเมี่อมีการอ้างอิงในครั้งต่อไป ให้ระบุเพียงนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วย et al. เช่น
- .....ในขณะที่ Alraimi, Zo & Ciganek (2015) ได้อธิบายว่า MOOC ให้ความสำคัญกับความเปิดกว้าง..............เช่นเดียวกับ Alraimi et al. (2015) ได้อธิบายว่า ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นภาพที่สะท้อนต่อคุณภาพ…….

การอ้างอิงท้ายบทความ  
การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความเป็นการระบุข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา (ยกเว้นการสัมภาษณ์บุคคล ที่อาจไม่ต้องอ้างอิงเพื่อปกป้องข้อมูลตามข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) โดยรูปแบบของรายการอ้างอิงจำแนกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

** การระบุผู้แต่ง ให้ใช้นามสกุล ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อต้นสำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ส่วนเอกสารภาษาไทยที่เขียนโดยคนไทยให้ระบุนามสกุล และตามด้วยชื่อเต็ม
*** เอกสารที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย ให้วงเล็บชื่อเรื่องภาษาไทยต่อท้ายชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเสมอ
**** ใช้เครื่องหมาย & แทนคำว่า and ในการอ้างอิงเสมอ ทั้งในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ

หนังสือ
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีพิมพ์).\ชื่อหนังสือ\(ครั้งที่พิมพ์).\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.    
ตัวอย่าง
- Weerawong, Sumalee.  (2009).  The Thai Way of Life in Lilit Phra Lor (วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ) (3rd ed.).  Bangkok: Sataporn Books.
- Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K.  (2001).  Managing Innovation (2nd ed.). Chichester: John Wiley and Sons.

บทความวารสาร
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปี).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่):\หน้าที่ปรากฏบทความ. 
ตัวอย่าง
- Pakdeekham, Santi. (2005). Sri Ramadeba Nagara (ศรีรามเทพนคร : สร้อยนามหรือชื่อเมือง). Damrong Journal, 4(2): 156-171.
- Shani, A., Sena, J., & Olin, T. (2003). Knowledge management and new product development: a study of two companies. European Journal of Innovation Management, 6(3): 137-149.

บทความหรือบทในหนังสือ
นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน.\(ปี)\ชื่อบทความ\In ชื่อเรื่อง, edited by ชี่อบรรณาธิการ,\ครั้งที่พิมพ์,\จำนวนเล่ม,หน้า\p.\pp.เลขหน้า.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
- Srisamang, Surasak. (1994). History and Art (ประวัติศาสตร์ และศิลปะ). In Muang Nan, Archaeology, History and Art (เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ), 2nd ed., pp. 42-174. Bangkok: Chuan Pim.
- Cornell, S. (1990). Helene Cixous and Les Etudes Feminines. In The Body and the Texts Helene Cixous, Reading and Teaching, edited by Helen Wilxox & others, pp. 31-40. London: Harvester Wheatsheaf.

วิทยานิพนธ์
นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน.\(ปีการศึกษา).\ชื่อวิทยานิพนธ์.\ระดับปริญญา,\มหาวิทยาลัย\เมือง\ประเทศ.
ตัวอย่าง
- Saisingha, Sakchai. (1989). The Payao School sandstone Buddha image (พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา). Master’s dissertation, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- Chuvichean, Praphat. (2009). Wat Worachet Thepbamrung : A model of Ayutthaya art in 17th century A.D (วัดวรเชษฐ์เทพบำรุง : แบบอย่างงานช่างของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22). Doctoral dissertation, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีที่พิมพ์)\ชื่อเรื่อง.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ\เดือน\วัน\ปี\จาก\ แหล่งข้อมูลหรือ URL
ตัวอย่าง
- De Huff, E. W.  (2009).  Taytay’s tales: traditional Pueblo Indian tales. [Online]. Retrieved January 8, 2010 from https://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html
- Fine Arts Department. (2016). The Buddha Images: Auspicious Treasures of the Front Palace Pay Homeage to the Holy Icons that are Associated with Our Gracious Kings (พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า). [Online]. Retrieved July 5, 2019 from www.finearts.go.th/parameters/search/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/book/148.html?page=3

บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปี).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่):\หน้าที่ปรากฏบทความ.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ\เดือน\วัน\ปี\จาก\แหล่งข้อมูลหรือ URL
ตัวอย่าง
- Kenneth, I. A.  (2000).  A Buddhist response to the nature of human rights.  Journal of Buddhist Ethics,  8(3): 13-15. [Online].  Retrieved March 2, 2009.  from https://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html  
- Webb, S. L.  (1998).  Dealing with sexual harassment. Small Business Reports, 17(5): 11-14. [Online]. Retrieved January 15, 2005 from BRS,File:ABI/INFORM Item:00591201.

ฐานข้อมูล
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ\เดือน\วัน\ปี\จาก\ แหล่งข้อมูลหรือ URL
ตัวอย่าง
- Beckenbach, F., & Daskalakis, M.  (2009).  Invention and innovation as creative problem solving activities: A contribution to evolutionary microeconomics. [Online].  Retrieved September 12, 2009 from https://www.wiwi.uniaugsburg.de/vwl/hanusch/emaee/papers/Beckenbach_neupdf

การสัมภาษณ์    
นามสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,\ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.,\ตำแหน่งหน้าที่.\สัมภาษณ์,\เดือน\วัน\ปีที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
- Boonmak, Ubon., ThaiPBS citizen journalist in Ubon Ratchathani. Interview, December 26, 2011.

ตารางและภาพประกอบ 
ตารางและภาพประกอบควรจัดให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
ตาราง: ให้ระบุตารางที่ตามลำดับที่ปรากฏในเนื้อหา
ภาพประกอบ: ภาพประกอบควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi และเป็นรูปขาวดำ กำหนดขนาดเท่ากับที่จัดในเนื้อหาบทความ อักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ควรจัดขนาดให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษหรือการจัดคอลัมน์

การส่งบทความ 
ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้อง ผลการวิจัย และบทสรุปในเนื้อหาบทความที่เขียนขึ้น ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะตอบรับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ และบทความที่ส่งมาอาจถูกส่งกลับให้ปรับแก้พร้อมข้อเสนอแนะการปรับแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3-4 เดือน

การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มหร้อมแนบไฟล์บทความแบบออนไลน์ และผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ โดยเข้าไปที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/submission/wizard หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสารได้ที่อีเมล sujthai.surdi@outlook.com

การตรวจสอบ Plagiarism

ก่อนการส่งบทความ ผู้เขียนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกบทความด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยเข้าไปที่ https://plag.grad.chula.ac.th/ จากนั้นกรอกอีเมลที่เป็นอีเมลมหาวิทยาลัย (@su.ac.th , @swu.ac.th, @ku.ac.th, @chula.ac.th.... เป็นต้น) ของท่าน และแนบไฟล์บทความ แล้วคลิกยืนยัน ระบบจะดำเนินการตรวจการคัดลอกสักครู่หนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Link ผลการตรวจไปยังอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ให้ผู้เขียนคลิกเข้าไปยัง Link ที่นำไปหน้าผลการตรวจ จากนั้นสั่ง Print to PDF จะได้ผลการตรวจที่เป็นไฟล์ PDF ให้แนบไฟล์ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ดังกล่าวเข้ามาพร้อมกับบทความ

บทความที่สามารถรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ จะต้องมีผลการซ้ำซ้อนไม่เกิน 17% และต้องไม่มีการซ้ำซ้อนในส่วนผลการวิจัย 

การสงวนลิขสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดของวารสาร ยกเว้นการใช้เพื่อการวิจัย การศึกษาส่วนบุคคล หรือการวิพากย์วิจารณ์และการปริทัศน์ ห้ามทำซ้ำ จัดเก็บหรือเผยแพร่โดยปราศจากการยินยอมของผู้จัดพิมพ์

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่ให้ไว้กับทางวารสาร ใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานวารสารเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อการอื่น หรือมอบให้แก่หน่วยงานอื่น

Author Guidelines

Editorial Policy
Manuscripts submitted for publication in this journal must not have been previously published and are not under consideration for publication in any other media. All manuscripts accepted for publication are peer-reviewed. As a result of the technical review process, a manuscript may be accepted without change, recommended for modification and further review, or rejected. Manuscripts are accepted with the understanding that authors have obtained the authority for publication. If accepted, the manuscript shall not be published elsewhere in the same form, in either the same or another language, without the consent of the editors. Authors are responsible for the scientific accuracy of the papers. The SUJ assumes no responsibility for conclusions and errors made by authors.

Publication charges
There are 3,000 Baht to submit and publish all types of articles in the SUJ.

Types of manuscript
1. Research articles 
Research articles are comprehensive accounts of significant empirical, experimental or theoretical results as well as case studies.                       

2. Academic articles / Review articles 
Review articles provide a summary of topics of general interest to audiences.

The arrangement of full length articles should accord with the followings: 
a. Title and running title 
The full title is not limited in length but the running title should not exceed 85 characters including spaces between words. 
b. List of authors and affiliations 
Full names and affiliations (marked with superscript number) should be provided for all authors on the title page, separately from the content. The corresponding author (marked with superscript asterisk, *) should also provide a full postal address, telephone and fax number and an e-mail address on the title page. 
c. Abstract 
First page of the content starts with an abstract. The abstract should include the basic contents of the article. It should briefly present (not exceeding 200 words), in one paragraph, a summary of the question being addressed and the findings. 
d. Keywords 
Keywords or short phrases suitable for indexing should be supplied (3-6 keywords). 
e. Body text 
The body text must be divided into main sections, such as the followings: 1. Introduction  2. Methods  3. Analysis Results   4. Discussion/Conclusion  5. Acknowledgements  6. References. 
f. Figure and Table 
Legends, tables and footnotes should be typed on separate sheets. Footnotes, to be numbered consecutively in superscript throughout the text, should be used as little as possible. 
Figures should have a resolution of at least 300 dpi. 
g. References 
See below for full details.

References

SUJ uses the APA style of citing and referencing:

Citation in text: Refer to the author’s name (without initials) and year of publication, e.g., Thurmair, 2001 (for 1 author), Hentschel and Vogel, 2009 (for 2 authors), or Bybee et al., 1994 (for more than 2 authors).

Reference list: References should be listed in alphabetical order of author(s). For journal, list all names of authors.

Book

- Cohenn, A.D. (1998). Strategies in Learning and Using a Second Language. London: Longman.

Chapter in a book

- Cornell, S. (1990). Helene Cixous and Les Etudes Feminines. In The Body and the Texts Helene Cixous, Reading and Teaching, edited by Helen Wilxox and others, pp. 31-40. London: Harvester Wheatsheaf.

Article in a journal

- Herron, C.A. and Seay, I. (1991). The Effect of Authentic Aural Texts on Student Listening Comprehension in the Foreign Language Classroom. Foreign Language Annals, 24(6): 487-495.

On-line Conference article

- Laviosa, F. (1991). An Investigation of the Listening Strategies of Advanced Learners of Italian as a Second Language. Paper Presented at the Conference on Bridging Theory and Practice in the Foreign Language Classroom, Baltimore, MD. October 18-20. Retrieved on July 27, 2001, ERIC database ED 345553.  

On-line Journal article

- Lee, K. (1999). Appraising Adaptaive Management. Conservation Ecology, 3(2). [Online]. Retrieved April 13, 2001 from https://www.consecolo.org/Journal/vol3/ iss2/index.html

Proceedings

- Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson and J. F.H.V. Rappards (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference, pp. 3-12. Sydney: Springer.

Tables and figures 
Each table and figure must be on a separate page of the manuscript. 
Tables:  Number the tables according to their sequence in the body text.

Figures:  Figures should be of high quality (not less than 300 dpi JPEG or TIFF format), in black and white only, with the same size as the author would like them to appear in press.

Submission of manuscripts 
All information contained in a manuscript is a full responsibility of the authors, including the accuracy of the data and resulting conclusion. The editorial office will acknowledge receipt of the manuscript within 2 weeks of submission. The manuscript may be returned to authors for revision. Authors will be given 1 month after receipt of the reviewers’ comments to revise the manuscript. 

Please register and submit the manuscript with a submission form online at https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/submission/wizard or contact the managing editor at sujthai.surdi@outlook.com

Copyright Notice

All rights reserved. Apart from citations for the purposes of research, private study, or criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any other form without prior written permission by the publisher.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.