Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

  The submission has neither been previously published, nor has it been submitted to another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลด แม่แบบบทความวิจัย หรือ แม่แบบบทความวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการจัดเตรียมบทความ


  Authors can download the template of research article or review article for preparing a submission.

 • ไฟล์บทความที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์ .docx หรือเปิดได้ด้วยโปรแกรมชุด OpenOffice, Microsoft Word, หรือ WordPerfect

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

 • กรอกเอกสารส่งบทความเข้าตีพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร)

  ขอให้ท่านแนบไฟล์เอกสารที่กรอกแล้วในขั้นตอนถัดไป (Upload Submission) หรือส่งเอกสารแยกต่างหาก มาที่อีเมลของเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสาร  (sujthai.surdi@outlook.com)

นโยบายการพิจารณาบทความ
บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นใด ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการพิจารณาทุกบทความ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างน้อย 2 ท่าน  (แบบ Double Blind) โดยผลการพิจารณาบทความอาจมีทั้งตอบรับการตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข หรือตอบรับการตีพิมพ์โดยมีการแก้ไข หรือปฏิเสธการตีพิมพ์
บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ผู้แต่งยังคงสิทธิ์ในบทความ แต่ไม่สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือแปลเพื่อตีพิมพ์ในแหล่งอื่นใดโดยปราศจากการยินยอมจากบรรณาธิการ และความรับผิดชอบในเนื้อหาบทความยังคงเป็นของผู้เขียน ซึ่งวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรมิได้มีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดในเนื้อหาดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบรับการตีพิมพ์
บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ (accepted) ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 3,000 บาทต่อบทความ (เฉพาะบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร) โดยวารสารฯ จะเรียกเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์แล้ว

ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน ความยาวไม่เกิน 17 หน้า ได้แก่
1. บทความวิจัย เป็นบทความที่สืบเนื่อง หรือสกัดมาจากงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ ที่นำเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์ การทดลอง หรือผลการทดสอบทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งกรณีศึกษา (Case Studies)
2. บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ เป็นบทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ นำเสนอผลการประมวลความรู้ในประเด็นที่ผู้เขียนสนใจศึกษา

การเตรียมต้นฉบับ 

ก. ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ
ชื่อบทความควรตั้งให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ และมีความน่าสนใจ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 85 อักขระ (รวมการเว้นวรรค)

ข. ชื่อผู้แต่งและสังกัด 
ให้ระบุชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน (ใส่ตัวเลขที่เป็นตัวยก (superscript) กำกับ ส่วนสังกัด อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานของผู้เขียนให้ระบุในส่วนเชิงอรรถท้ายหน้า

ค. บทคัดย่อ
บทคัดย่อภาษาไทยต้องปรากฏในหน้าแรกของบทความ ย่อหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือไม่ควรเกิน 300 คำ โดยจะต้องมีใจความที่สั้น กะทัดรัด กระชับ ถูกต้อง ชัดเจน อ่านแล้วเห็นถึงภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด มีที่มา วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่างานวิจัยนี้ต้องการทราบอะไร มีขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ มีผลการศึกษาที่ระบุข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยที่โดดเด่นและมีความสำคัญ มีการสรุปรวบยอดผลการวิจัยและมีข้อเสนอแนะ ที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  หรือมีประสิทธิภาพ และ/หรือมีคุณค่า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปช่วยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้อย่างไร สำหรับบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ (Abstract) นั้น จะต้องมีใจความที่สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย และมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ง. คำสำคัญ
คำหรือวลีที่เป็นคำสำคัญจะต้องเป็นคำที่เหมาะสมที่ใช้เป็นตัวแทนเนื้อหาสำหรับการสืบค้นบทความ (3-6 คำ)

จ. ส่วนเนื้อหา 
เนื้อหาบทความจะต้องแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดการวิจัย 4) วิธีดำเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  5) ผลการศึกษาวิจัย 6) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 7) ข้อเสนอแนะ 8) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 9) References (รายการอ้างอิง)
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) เนื้อหา (ชื่อหัวข้อและจำนวนหัวข้อ แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบทความ) 3) บทสรุป 4) References (รายการอ้างอิง)

ฉ. ภาพประกอบและตาราง
คำอธิบายเพิ่มเติมของรูปภาพ ตาราง และเชิงอรรถควรจัดวางให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา โดยเชิงอรรถจะต้องมีตัวเลขที่เป็นตัวยกกำกับ ส่วนภาพประกอบควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

ช. รายการอ้างอิง 
การเขียนรายการอ้างอิงของบทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association: APA Citation Format) โดยประกอบด้วยการอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบทความ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

การอ้างอิงในเนื้อหา : ให้อ้างอิงชื่อสกุลผู้แต่ง หรือชื่อเรื่องในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งโดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต่อด้วยปี ค.ศ.ที่พิมพ์ ทั้งเอกสารที่เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีรูปแบบดังนี้
(นามสกุลผู้เขียน, ปีพิมพ์: เลขหน้าที่ปรากฏ)
ตัวอย่างเช่น
- โสเกรติสย้ำว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับมาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (Manguel, 2003: 127)
- สุมาลี วีระวงศ์ (Weerawong, 2009: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้มาสู่ขอนั้น เป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
* เอกสารที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ในการอ้างอิงครั้งแรก ให้ระบุนามสกุลของผู้เขียนทุกคน และเมี่อมีการอ้างอิงในครั้งต่อไป ให้ระบุเพียงนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วย et al. เช่น
- .....ในขณะที่ Alraimi, Zo, & Ciganek (2015) ได้อธิบายว่า MOOC ให้ความสำคัญกับความเปิดกว้าง..............เช่นเดียวกับ Alraimi et al. (2015) ได้อธิบายว่า ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นภาพที่สะท้อนต่อคุณภาพ…….

การอ้างอิงท้ายบทความ : การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความเป็นการระบุข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา (ยกเว้นการสื่อสารส่วนบุคคล เช่นการสื่อสารผ่านอีเมล ข้อความส่วนตัว หรือการสัมภาษณ์ เนื่องจากไม่อาจสืบค้นย้อนหลังได้และเป็นการปกป้องผู้ให้ข้อมูลการวิจัยตามข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) โดยรูปแบบของรายการอ้างอิงจำแนกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การระบุผู้แต่ง ให้ใช้นามสกุล ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อต้นสำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ส่วนเอกสารภาษาไทยที่เขียนโดยคนไทยให้ระบุนามสกุล และตามด้วยชื่อเต็ม
- เอกสารที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย ให้วงเล็บชื่อเรื่องภาษาไทยต่อท้ายชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเสมอ
- ใช้เครื่องหมาย & แทนคำว่า and ในการอ้างอิงเสมอ ทั้งในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ
- ทุกรายการที่ยาวเกิน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดต่อไปให้เยื้องเข้าไปอีก 8 อักขระ โดยเริ่มที่ตำแหน่งที่ 9

หนังสือ
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีพิมพ์).\ชื่อหนังสือ\(ครั้งที่พิมพ์).\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.    
ตัวอย่าง

บทความวารสาร
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปี).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่):\หน้าที่ปรากฏบทความ. 
ตัวอย่าง

บทความหรือบทในหนังสือ
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปี).\ชื่อบทความ\In ชื่อบรรณาธิการ,\ชื่อหนังสือ,\ครั้งที่พิมพ์.\(จำนวนหน้า).\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง

(ในกรณีที่ไม่ปรากฏรายชื่อบรรณาธิการ ให้นำชี่อหนังสือมาต่อได้เลย)

วิทยานิพนธ์
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีการศึกษา).\ชื่อวิทยานิพนธ์.\ระดับปริญญา,\มหาวิทยาลัย,\เมือง,\ประเทศ.
ตัวอย่าง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ\เดือน\วัน\ปี\จาก\ แหล่งข้อมูลหรือ URL
ตัวอย่าง

บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปี).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่):\หน้าที่ปรากฏบทความ.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ\เดือน\วัน\ปี\จาก\แหล่งข้อมูลหรือ URL
ตัวอย่าง

ฐานข้อมูล
นามสกุลผู้เขียน,\ชื่อผู้เขียน.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ\เดือน\วัน\ปี\จาก\แหล่งข้อมูลหรือ URL
ตัวอย่าง

การสัมภาษณ์    
นามสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,\ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.,\ตำแหน่งหน้าที่.\สัมภาษณ์,\เดือน\วัน\ปีที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง

ตารางและภาพประกอบ 
ตารางและภาพประกอบควรจัดให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
ตาราง: ให้ระบุตารางที่ตามลำดับที่ปรากฏในเนื้อหา
ภาพประกอบ: ภาพประกอบควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi และเป็นภาพสี กำหนดขนาดเท่ากับที่จัดในเนื้อหาบทความ อักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ควรจัดขนาดให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษหรือการจัดคอลัมน์

การส่งบทความ 
ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้อง ผลการวิจัย และบทสรุปในเนื้อหาบทความที่เขียนขึ้น ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะตอบรับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ และบทความที่ส่งมาอาจถูกส่งกลับให้ปรับแก้พร้อมข้อเสนอแนะการปรับแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3-4 เดือน

การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มหร้อมแนบไฟล์บทความแบบออนไลน์ และผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ โดยเข้าไปที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/submission/wizard หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสารได้ที่อีเมล sujthai.surdi@outlook.com

การตรวจสอบ Plagiarism

ก่อนการส่งบทความ ผู้เขียนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกบทความด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยเข้าไปที่ https://plag.grad.chula.ac.th/ จากนั้นกรอกอีเมลที่เป็นอีเมลมหาวิทยาลัย (@su.ac.th , @swu.ac.th, @ku.ac.th, @chula.ac.th.... เป็นต้น) ของท่าน และแนบไฟล์บทความ แล้วคลิกยืนยัน ระบบจะดำเนินการตรวจการคัดลอกสักครู่หนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Link ผลการตรวจไปยังอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ให้ผู้เขียนคลิกเข้าไปยัง Link ที่นำไปหน้าผลการตรวจ จากนั้นสั่ง Print to PDF จะได้ผลการตรวจที่เป็นไฟล์ PDF ให้แนบไฟล์ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ดังกล่าวเข้ามาพร้อมกับบทความ
* บทความที่สามารถรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ จะต้องมีผลการซ้ำซ้อนไม่เกิน 17% และต้องไม่มีการซ้ำซ้อนในส่วนผลการวิจัย 

การสงวนลิขสิทธิ์
ขอสงวนสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดของวารสาร ยกเว้นการใช้เพื่อการวิจัย การศึกษาส่วนบุคคล หรือการวิพากย์วิจารณ์และการปริทัศน์ ห้ามทำซ้ำ จัดเก็บหรือเผยแพร่โดยปราศจากการยินยอมของผู้จัดพิมพ์

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
ชื่อและอีเมลที่ให้ไว้กับทางวารสาร ใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานวารสารเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อการอื่น หรือมอบให้แก่หน่วยงานอื่น

Author Guidelines

Editorial Policy
Manuscripts submitted for publication in this journal must not have been previously published and are not under consideration for publication in any other media. All manuscripts accepted for publication are peer-reviewed. As a result of the technical review process, a manuscript may be accepted without change, recommended for modification and further review, or rejected.
Manuscripts are accepted with the understanding that authors have obtained the authority for publication. If accepted, the manuscript shall not be published elsewhere in the same form, in either the same or another language, without the consent of the editors. Authors are responsible for the scientific accuracy of the papers. The SUJ assumes no responsibility for conclusions and errors made by authors.

Publication charges
If author is not Silpakorn University insider, there are 3,000 Baht to submit and publish all types of articles in the SUJ. The invoice will be requested after the article was accepted for publication.

Types of manuscript Manuscripts submitted for publication in this journal must not have been previously published or not be under consideration for publication in any other media and not over 17 pages.
1. Research articles 
Research articles are comprehensive accounts of significant empirical, experimental or theoretical results as well as case studies.
2. Academic articles / Review articles 
Review articles provide a summary of topics of general interest to audiences. There would be criticism or academic comment. Furthermore, the comprehension of the topic would be projected.

The arrangement of full length articles should accord with the followings: 
a. Title and running title 
The full title is not limited in length but the running title should not exceed 85 characters including spaces between words.

b. List of authors and affiliations 
Full names, affiliations, email address and work telephone (marked with superscript number) should be provided for all authors on the page footnote.

c. Abstract 
First page of the content starts with an abstract in Thai language. The abstract must include the basic contents of the article. It should be in a single paragraph not over 300 words summarizing the question(s) being addressed and the findings. In second page, an English abstract must be present content conform with Thai abstract.

d. Keywords 
Keywords or short phrases suitable for indexing should be supplied (3-6 keywords).

e. Body text 
The body text must be divided into main sections, such as the followings: 1) Introduction  2) Methods  3) Analysis Results   4) Discussion/Conclusion 5) Acknowledgements (if any) 6) References.

f. Figure and Table 
Legends, tables and footnotes should be typed on separate sheets. Footnotes, to be numbered consecutively in superscript throughout the text, should be used as little as possible. 
Figures should have a resolution of at least 300 dpi.

g. References 
See below for full details.
References
SUJ uses the APA style of citing and referencing:
In-text citation: Refer to the author’s last name (without first name or initials), year of publication and page number, e.g.,
- โสเกรติสย้ำว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับมาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (Manguel, 2003: 127)
สุมาลี วีระวงศ์ (Weerawong, 2009: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้มาสู่ขอนั้น เป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
* If a citation has more than two authors, please use all authors’ last name in the first place and use ‘et al’ in the next, e.g.
- .....ในขณะที่ Alraimi, Zo, & Ciganek (2015) ได้อธิบายว่า MOOC ให้ความสำคัญกับความเปิดกว้าง..............เช่นเดียวกับ Alraimi et al. (2015) ได้อธิบายว่า ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นภาพที่สะท้อนต่อคุณภาพ…….

References list: References list is a bibliography of a citation in text (except for interview, chat, electronic mail, because it can’t be search later and reason of ethics on human research
- Author’s name: refer to last name, initials (outland’s author) or full name (Thai’s author).
- Document’s name: refer to English name and other’s language in bracket.
- If a reference has more than 1 author, use ‘&’ before last author.
- If a reference is longer than one line, the next line must indent for 8 characters by starting at position 9.

Book
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Book’s name\(Edition).\City of publication:\Place of publication.    
Example

Article in a journal
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Article’s name.\Jounal’s name,\Volume’s number(Issue’s number):\Page number. 
Example

Book chapter
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Chapter’s name\In Editor’s name,\Book’s name,\Edition.\(Page number).\ City of publication:\Place of publication.
Example

(If book does not have the editor's name, you can put the book's name after "In")

Thesis
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Thesis’s name.\Degree,\University,\City of university,\Country of university.
Example

Electronic book, website
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Name.\[Type of document].\Searching date\from\URL
Example

Electronic journal
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Article’s name.\Jounal’s name,\Volume’s number(Issue’s number):\Page number.\ [Type of document].\Searching date\from\URL
Example

Database
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\(Year).\Name.\[Type of document].\ Searching date\from\URL
Example

Interview    
Last name,\initials (foreign author) or full name (Thai’s author).\Position.\Interview,\Date of interview.
Example

Tables and figures 
Each table and figure must be on a separate page of the manuscript. 
Tables:  Number the tables according to their sequence in the body text.
Figures:  Figures should be of high quality (not less than 300 dpi PNG or TIFF format), in colour only, with the same size as the author would like them to appear in press.

Submission of manuscripts 
All information contained in a manuscript is a full responsibility of the authors, including the accuracy of the data and resulting conclusion. The editorial office will acknowledge receipt of the manuscript within 2 weeks of submission. The manuscript may be returned to authors for revision. Authors will be given 1 month after receipt of the reviewers’ comments to revise the manuscript. 
Please register and submit the manuscript with a submission form online at https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/submission/wizard or contact the managing editor at sujthai.surdi@outlook.com

Plagiarism checking
The author must let the manuscript checked by Akarawisut and export the result into PDF file before submitting.
* A manuscript must has plagiarism less than 17%. 

Copyright Notice
All rights reserved. Apart from citations for the purposes of research, private study, or criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any other form without prior written permission by the publisher.

Privacy Statement
The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.