Announcements

ข่าวประกาศ

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อวารสารและเลข ISSN (Online) ใหม่

2023-10-30

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ได้เปลี่ยนชื่อและเลข ISSN (Online) ใหม่ ดังนี้
[1] ชื่อเดิม "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal)" เปลี่ยนเป็น "Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)"
[2] เลข ISSN (Online) เดิม "2586-8489" เปลี่ยนเป็น ISSN 2985-2536 (Online)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม) พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ขอแจ้งปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว

2022-07-20

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมากและเพื่อให้การบริหารจัดการวารสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิราพัชร ตรีเดชา โทร. 095 9252914 หรือ 099-0964795 อีเมล sujthai.surdi@outlook.com

ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

2021-08-24

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ ดังนี้

บทความที่ Submit เข้ามาในระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) จากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2021-08-24

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราใหม่ ดังนี้

       1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร                                    อัตราบทความละ 4,000 บาท

       2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)

           2.1 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่                                                    อัตราบทความละ 1,500 บาท

           2.2 นักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา)      ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ทางวารสารจะเก็บค่าตอบรับการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่บทความได้รับการตอบรับ (accept) ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว โดยมีผลตั้งแต่บทความที่ Submit เข้ามาผ่านระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ได้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จากผลการประเมินของศูนย์ TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (ครั้งที่ 2)

2021-07-06

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยได้ทำการแบ่งกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ... อ่านต่อ

ขอแจ้งเปิดทำการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร)

2020-06-16

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดทำการตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ดังนั้น ผู้ติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-0704679 และที่อีเมล sujthai.surdi@outlook.com ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชั่วคราว)

2020-03-26

สืบเนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาด Covid-2019 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งปิดที่ทำการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ระหว่างนี้ ผู้ที่ต้องการติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 080-6927098 และอีเมล : sujthai.surdi@outlook.com หรือ nakwatchara_p@su.ac.th 

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2019-06-21

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่บทความ โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ (E-Journal) ที่เว็บไซต์ของวารสารฯ ตั้งแต่ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2559 เป็นต้นไป

ขอแจ้งกำหนดการออกฉบับของวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2019-06-21

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งกำหนดการออกฉบับ จากเดิมออก 3 ฉบับต่อปี (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม) ปรับใหม่เป็น 6 ฉบับต่อปี (มกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์) 2561 เป็นต้นไป

ขอแจ้งกำหนดอัตราค่าตีพิมพ์บทความ

2019-06-21

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งอัตราค่าตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราบทความละ 3,000 บาท โดยจะดำเนินการจัดเก็บเมื่อบทความได้รับการ Accept ให้ตีพิมพ์แล้ว ซึ่งจะมีบันทึกข้อความแจ้งไปยังเจ้าของบทความให้ทราบ

** สำหรับบุคลากร นักศึกษา และคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าตีพิมพ์บทความ

ขอแจ้งการปรับชื่อวารสาร

2019-06-21

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งการปรับชื่อวารสาร จากชื่อเดิม "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ" เปลี่ยนเป็น "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์) พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป