Announcements

ข่าวประกาศ

ขอแจ้งเปิดทำการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร)

2020-06-16

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดทำการตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ดังนั้น ผู้ติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-0704679 และที่อีเมล sujthai.surdi@outlook.com ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชั่วคราว)

2020-03-26

สืบเนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาด Covid-2019 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งปิดที่ทำการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ระหว่างนี้ ผู้ที่ต้องการติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 080-6927098 และอีเมล : sujthai.surdi@outlook.com หรือ nakwatchara_p@su.ac.th 

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2019-06-21

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่บทความ โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ (E-Journal) ที่เว็บไซต์ของวารสารฯ ตั้งแต่ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2559 เป็นต้นไป

ขอแจ้งกำหนดการออกฉบับของวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2019-06-21

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งกำหนดการออกฉบับ จากเดิมออก 3 ฉบับต่อปี (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม) ปรับใหม่เป็น 6 ฉบับต่อปี (มกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์) 2561 เป็นต้นไป

ขอแจ้งกำหนดอัตราค่าตีพิมพ์บทความ

2019-06-21

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งอัตราค่าตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราบทความละ 3,000 บาท โดยจะดำเนินการจัดเก็บเมื่อบทความได้รับการ Accept ให้ตีพิมพ์แล้ว ซึ่งจะมีบันทึกข้อความแจ้งไปยังเจ้าของบทความให้ทราบ

** สำหรับบุคลากร นักศึกษา และคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าตีพิมพ์บทความ

ขอแจ้งการปรับชื่อวารสาร

2019-06-21

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งการปรับชื่อวารสาร จากชื่อเดิม "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ" เปลี่ยนเป็น "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์) พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป