ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

Editor in Chief

อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Panya Janthakot, Ph.D.
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand

กองบรรณาธิการ

Editorial Board
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Emeritus Prof. Suwilai Premsrirat, Ph.D.
Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Thailand
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์     
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Prof. Rossalin Garst
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Prof. Pongsin Aroonrat
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand
ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Prof. Niti Pawakapan, Ph.D.
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์     
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Assoc. Prof. Apichart Jaiaree, Ph.D.
Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Thailand 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช   
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Assoc. Prof. Rasmi Shoocongdej, Ph.D.
Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Thailand
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Assoc. Prof. Suwattana Liamprawat
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Asst. Prof. Atchara Sriphan, Ph.D.
Faculty of Education, Naresuan University, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Asst. Prof. Therdsak Maitaouthong, Ph.D.
Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Asst. Prof. Jitrasak Putjorn, Ph.D.
Faculty of Management Science, Silpakorn University, Thailand
อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Jarmlonj Suwanchat
Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University, Thailand
อาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Baramee Kheovichai, Ph.D.
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand

ผู้จัดการวารสาร

Managing Editor
ปริญญา นาควัชระ E-mail address: sujthai.surdi@outlook.com Parinya Nakwatchara E-mail address: sujthai.surdi@outlook.com