บรรณาธิการ                    Editor-in-Chief

อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
suj.editor@su.ac.th

Panya Janthakot, Ph.D.
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand 


กองบรรณาธิการ              Editorial Board

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
suwilai.pre@mahidol.ac.th

Prof. Emeritus Suwilai Premsrirat, Ph.D.
Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Thailand 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ros.garst@gmail.com

Prof. Emeritus Rossalin Garst
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand 

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
pongsilpa@gmail.com

Prof. Pongsin Aroonrat
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
feduacj@ku.ac.th

Assoc. Prof. Apichart Jaiaree, Ph.D.
Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Thailand 

ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
rasmi@su.ac.th

Prof. Rasmi Shoocongdej, Ph.D.
Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Thailand 

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ข้าราชการบำนาญ
sliamprawat@yahoo.com

Assoc. Prof. Suwattana Liamprawat
Pensioner, Thailand 

ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
คณะรัฐศาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
niti257@yahoo.com

Prof. Niti Pawakapan, Ph.D.
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
atcharamay@hotmail.com

Asst. Prof. Atchara Sriphan, Ph.D.
Faculty of Education, Naresuan University, Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
jittasak@ms.su.ac.th

Asst. Prof. Jitrasak Putjorn, Ph.D.
Faculty of Management Science, Silpakorn University, Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง สุวรรณชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
knarm119@hotmail.com

Asst. Prof. Jarmlong Suwanchat
Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University, Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
npitithanabodee@gmail.com

Asst. Prof. Narathip Pitithanabodee, Ph.D.
The Faculty Humanities and Social Sciences Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand 

อาจารย์ ดร.พจนา มณียิ่งสกุล
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
pojana@hotmail.com

Pojana Maneeyingsakul, Ph.D.
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand 


ผู้จัดการวารสาร               Managing Editor

จิราพัชร ตรีเดชา
suj.manager@su.ac.th 

 

Jirapat Teedacha