บรรณาธิการ

Editor-in-Chief
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Panya Janthakot, Ph.D.
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand
janthakot_p@su.ac.th janthakot_p@su.ac.th

กองบรรณาธิการ

Editorial Board
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Prof. Emeritus Suwilai Premsrirat, Ph.D.
Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Thailand
suwilai.pre@mahidol.ac.th suwilai.pre@mahidol.ac.th 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์     
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Prof. Emeritus Rossalin Garst
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand
ros.garst@gmail.com ros.garst@gmail.com 
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Prof. Pongsin Aroonrat
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand
pongsilpa@gmail.com pongsilpa@gmail.com 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์     
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Assoc. Prof. Apichart Jaiaree, Ph.D.
Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Thailand 
feduacj@ku.ac.th feduacj@ku.ac.th 
ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช   
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Prof. Rasmi Shoocongdej, Ph.D.
Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Thailand
rasmi@su.ac.th rasmi@su.ac.th 
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Assoc. Prof. Suwattana Liamprawat
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand
sliamprawat@yahoo.com sliamprawat@yahoo.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Asst. Prof. Atchara Sriphan, Ph.D.
Faculty of Education, Naresuan University, Thailand
atcharamay@hotmail.com atcharamay@hotmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Asst. Prof. Narathip Pitithanabodee, Ph.D.
Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand
aod1974@hotmail.com aod1974@hotmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Asst. Prof. Jitrasak Putjorn, Ph.D.
Faculty of Management Science, Silpakorn University, Thailand
jittasak@ms.su.ac.th, naturepaw@gmail.com jittasak@ms.su.ac.th, naturepaw@gmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง สุวรรณชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asst. Prof. Jarmlong Suwanchat
Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University, Thailand
knarm119@hotmail.com knarm119@hotmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลาพร วงศ์ชินศรี
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Asst. Prof. Pimalaporn Wongchinsri, Ph.D.
Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand
wongchinsri_p@su.ac.th wongchinsri_p@su.ac.th
   

ผู้จัดการวารสาร

Managing Editor

จิราพัชร ตรีเดชา
E-mail address: sujthai.surdi@outlook.com

Jirapat Teedacha
E-mail address: sujthai.surdi@outlook.com