วัตถุประสงค์และขอบเขต (Aims and Scope)   

วารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีขอบเขตเนื้อหาของบทความอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ อันได้แก่
      ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
      ประวัติศาสตร์
      ปรัชญาและศาสนา
      วิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ฯลฯ)
      ภูมิภาคศึกษา
      การท่องเที่ยวและการโรงแรม
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      วัฒนธรรมศึกษา
      สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
      ประชากรศาสตร์
      สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      ภูมิศาสตร์
      สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และบรรณารักษศาสตร์
      ศึกษาศาสตร์ การศึกษา หรือครุศาสตร์ (ด้านบริหารการศึกษา/การศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาเพื่ออนาคต)
      บริหารธุรกิจ และการจัดการโลจิสติกส์
      สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

กำหนดตีพิมพ์

วารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) มีกำหนดออก 6 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ / ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน / ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน / ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม / ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม / ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม) ตีพิมพ์ฉบับละ 8-10 บทความ

บทความที่รับตีพิมพ์

1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ 1. บทความวิจัย (research article) 2. บทความวิชาการ (academic article) 3. บทความปริทัศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article)

2. ไม่รับบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ (ยกเว้นเคยเผยแพร่เฉพาะสารสังเขป) หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หรือได้รับการตอบรับตีพิมพ์จากวารสารอื่นแล้ว

3. ความยาวไม่เกิน 17 หน้า A4 (Microsoft Word) (รวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง และบรรณานุกรมแล้ว)

การส่งบทความ

1. ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ พร้อมไฟล์ภาพประกอบ แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และไฟล์ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ (ที่มีผลการซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 17) ผ่านระบบ TCI-Thaijo

2. บทความทุกบทความที่ส่ง จะต้องจัดเตรียมต้นฉบับให้มีรูปแบบตรงตามที่วารสารกำหนด

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ไม่มีการส่งผ่านระบบ TCI-Thaijo หรือมีรูปแบบไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด

4. เมื่อได้รับบทความแล้ว บรรณาธิการจะพิจารณาในเบื้องต้น และแจ้งให้ผู้เขียนทราบผ่านหัวข้อ Pre-Review Discussion

กระบวนการพิจารณาบทความ

การประเมินบทความ

การประเมินบทความ บทความทุกบทความ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 คน (เริ่มตั้งแต่บทความที่ submit เข้ามาในระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) โดยใช้การพิจารณาแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียน และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ (double-blind peer review)

การตอบรับหรือปฏิเสธบทความ

การตอบรับหรือปฏิเสธบทความ บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จะต้องได้รับผลการประเมินเป็น Accept หรือ Accept with minor revision จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการตอบรับเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) ถ้าบทความได้รับผลเป็น Accept with major revision หรือมีผลการประเมินที่ขัดแย้งกัน บรรณาธิการจะเป็นผู้มีสิทธิ์เด็ดขาดในการพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง ส่วนบทความที่ได้รับผลการประเมินเป็น Reject จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่

ผู้เขียนจะต้องปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการ หากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและบรรณาธิการ ผู้เขียนสามารถชี้แจงให้บรรณาธิการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ การตัดสินใจของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

การเผยแพร่บทความ

บทความที่ได้รับการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการแล้ว จะได้รับการตรวจทานรูปแบบ การใช้ภาษา และการพิสูจน์อักษรอีกครั้ง จึงจะสามารถเผยแพร่ในวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)ได้ โดยการเผยแพร่จะจัดทำภายใต้ระบบออนไลน์ (e-Journal) เท่านั้น ซึ่งลำดับการเผยแพร่บทความถือเป็นสิทธิ์ของบรรณาธิการวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)

การออกหนังสือรับรองตีพิมพ์บทความ

บทความที่ได้รับการ Accepted แล้ว วารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) จะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความให้กับผู้เขียนที่เป็นเจ้าของบทความ โดยจะไม่ระบุปีที่และฉบับที่ที่จะเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบทความให้มีความเหมาะสมกับธีมของวารสารที่จะออกในแต่ละฉบับ

ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบรับการตีพิมพ์

ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบรับการตีพิมพ์ วารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) มีอัตราค่าตอบรับสำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (accepted) ในอัตรา ดังนี้

1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร                                                    อัตราบทความละ 4,000 บาท

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)

           2.1 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่                                                              อัตราบทความละ 1,500 บาท

           2.2 นักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา)                   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยวารสารฯ จะเรียกเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์แล้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่

เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์  03 425 3843 ต่อ 216006 และ 06 5070 4679 

อีเมล suj.manager@su.ac.th 

งบประมาณและการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/index

https://www.journal.su.ac.th

ฉบับย้อนหลัง

https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/issue/archive

Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) ISSN 2985 - 2536 (Online)

Aims and Scope  

Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) is a double-blinded peer-reviewed journal publishing six issues a year by Silpakorn University, Thailand. SUJ is formerly known as ‘Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts in Thai language’. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of study areas among researchers, academics and professors. The journal publishes research articles and review articles that meet the criteria of significance and scientific excellence. Its main objective is to encourage research and disseminate knowledge in all fields related to art and culture, human beings and society. SUJ covers all essential branches of Humanities, Arts and Social Sciences.

Publication decisions 

Publication decisions The SUJ will not accept articles which have been published (except in the form of an abstract) or are being considered for publication by another journal. Papers being considered here should not be submitted to other journals. The editor of the SUJ is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editor may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Duties of editors The editors of the SUJ use a "double-blinded" peer review process where neither the authors nor the reviewers know each other's identity. The editors make all best efforts to protect the identity of author(s) and reviewers throughout the review process. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be quoted or referenced by an editor without the express written consent of the author. Information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

Publication charges

There are publication rates for accepted articles to be published in Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) as follows.  

1. Silpakorn University outsiders                 4,000 Baht

2. Silpakorn University insiders                

     2.1 College teachers                                  1,500 Baht

     2.2 College students (Bachelor Degrees, Master degrees and Doctor degrees)        no charges 

The invoice will be requested after the article was accepted for publication.

Ownership and management

Address

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office, Sanam Chandra Palace Campus

6 Rachamakha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

Tel. 03 425 3843 ext. 216006 and 06 5070 4679 E-mail: suj.manager@su.ac.th 

Sponsor

Silpakorn University

Source of support

Silpakorn University

Website
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/index

Archiving
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/issue/archive

Publishing schedule

Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) is published six times a year in January-February, March-April, May-June, July-August, September-October, and November-December.

 Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) ISSN 2985-2536 (Online)