วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

ISSN (Online): 2586-8489
ภาษา: ภาษาไทย
จำนวนฉบับต่อปี: 6 ฉบับต่อปี (มกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม)

Silpakorn University Journal

The journal features articles and research note/articles in the fields of Social Sciences, Humanities and Arts. lts aim to encourage and disseminate scholarly contributions by the University's faculty member and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of study area among researchers, academicians and professors.

ISSN (Online): 2586-8489
Language: Thai
Issue per year: 6 Issues (January - February, March - April, May - June, July - August, September - October, November - December)

 

Volume 43, Number 1 (January - February), 2023

View All Issues

 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
อยู่ในฐานข้อมูล TCI และถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล
ASEAN Citation Index (ACI)