วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

ISSN (Online): 2586-8489
ภาษา: ภาษาไทย
จำนวนฉบับต่อปี: 6 ฉบับต่อปี (มกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม)

Silpakorn University Journal

The journal features articles and research note/articles in the fields of Social Sciences, Humanities and Arts. Its aim to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty member and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of study area among researchers, academicians and professors.

ISSN (Online): 2586-8489
Language: Thai
Issue per year: 6 Issues (January-February, March-April, May-June, July-August, September-October, November-December)

 

ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ ดังนี้

บทความที่ Submit เข้ามาในระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) อย่างน้อย 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราใหม่ ดังนี้

       1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร                                    อัตราบทความละ 4,000 บาท

       2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)

           2.1 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่                                                    อัตราบทความละ 1,500 บาท

           2.2 นักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา)       ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ทางวารสารจะเก็บค่าตอบรับการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่บทความได้รับการตอบรับ (accept) ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว โดยมีผลตั้งแต่บทความที่ Submit เข้ามาผ่านระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Volume 42, Number 6 (November - December), 2022

Published: 2022-12-08

View All Issues

 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
อยู่ในฐานข้อมูล TCI และถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล
ASEAN Citation Index (ACI)