มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งการปรับชื่อวารสาร จากชื่อเดิม "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ" เปลี่ยนเป็น "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์) พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป