วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งอัตราค่าตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราบทความละ 3,000 บาท โดยจะดำเนินการจัดเก็บเมื่อบทความได้รับการ Accept ให้ตีพิมพ์แล้ว ซึ่งจะมีบันทึกข้อความแจ้งไปยังเจ้าของบทความให้ทราบ

** สำหรับบุคลากร นักศึกษา และคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าตีพิมพ์บทความ