วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งกำหนดการออกฉบับ จากเดิมออก 3 ฉบับต่อปี (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม) ปรับใหม่เป็น 6 ฉบับต่อปี (มกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์) 2561 เป็นต้นไป