วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่บทความ โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ (E-Journal) ที่เว็บไซต์ของวารสารฯ ตั้งแต่ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2559 เป็นต้นไป