วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราใหม่ ดังนี้

       1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร                        อัตราบทความละ 4,000 บาท

       2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)

2.1 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่                                                    อัตราบทความละ 1,500 บาท

2.2 นักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา)      ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ทางวารสารจะเก็บค่าตอบรับการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่บทความได้รับการตอบรับ (accept) ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว โดยมีผลตั้งแต่บทความที่ Submit เข้ามาผ่านระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป