วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ ดังนี้

บทความที่ Submit เข้ามาในระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) จากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้