วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมากและเพื่อให้การบริหารจัดการวารสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิราพัชร ตรีเดชา โทร. 095 9252914 หรือ 099-0964795 อีเมล [email protected]