วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ได้เปลี่ยนชื่อและเลข ISSN (Online) ใหม่ เป็น “Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)” ISSN 2985-2536 (Online) ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม) พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป